Jump to content

Fuula Dura

Wiktionary irraa

WIIKSHINARII

Afaan Oromoo.

Ammaaf barruun jiru 23,374 (+)

Alaabaa Gadaa

Jimaata, Waxabajjii 21, 2024, 17:00 (UTC).

Jecha feete galchuun barbaadi....
 

Nama keeyyata uumuu danda'u hundaan yooyyaa jenna.

Tarree keeyyattoota qooqawwan hundaa ilaaluuf, Asirra cuqaasaa.

Kuusaa Jechootaa Fi Hiika Jechootaa Qulqullinaan Uumuuf Hojjenna. Haalfayyadama ilaaluu dandeessu.

Tarree Fuula Hundaa

Obbolaawwan Wikshinarii

Wikshinariin kan hojiirra oolu dhabbata bu'aaf hin hojjenne Dhaabbata Wikimiidiyaa, piroojektii afdaneessa fi qabiyyee-bilisa dalagudha:

Afaan Oromoon Wikiwwan jiran dubbisuu dandeessu

Wikiquto
Makmaaksa bilisaa
Wikippediyaa
insaaykiloppeediyaa bilisaa
Meta-Wiki
Qindeessummaa piroojektii
Komoonsi
Shared media repository
Wikidata
Yayyaba beekumsaa bilisa

HORAA BULAA DEEBANAA!.... ak: