Category:Fuula Dura

Wiktionary irraa

Ramaddiiwwan jalee

Ramaddiin kun ramaddiiwwan jalee 2 armaan gadii 2 ofkeessaa qaba.

A

Fuulota ramaddii "Fuula Dura" jala jiran

Ramaddiin kun fuula armaan gadii qofa qaba.