Category:Halluuwwan

Wiktionary irraa

Kuusaa fuulbarruu halluu ibsan

Fuulota ramaddii "Halluuwwan" jala jiran

Waliigala 11 keessaa Fuulotni 11 armaan gadii ramaddii kana keessa jiru.