Afaan Ingiliffaa

Wiktionary irraa
Gara kallatti ce'i Gara barbaadutti ce'i
 1. {{k}} [[baby]] {{-en-}} {{Xinj}} * b ==Hiika== # qubee 2ffaa kan afaan Ingilizii/laatinii
 2. {{k}} [[b]] {{-en-}} {{Xinj}} * babble ==Hiika== # xibaaruu, lallabuu, gumgumuu, akkasumaan dudubbachuu
 3. {{k}} [[babble]] {{-en-}} {{Xinj}} * babe ==Hiika== # daa'ima, finna # nama salphaadhumatti gowwoomsuun danda'amu # shamarree xiqqoo
 4. {{k}} [[babe]] {{-en-}} {{Xinj}} * Babel ==Hiika== # waca
 5. {{k}} [[Babel]] {{-en-}} {{Xinj}} * baboon ==Hiika== # jaldeessa
 6. {{k}} [[baboon]] {{-en-}} {{Xinj}} * babtism ==Hiika== # Cuuphaa
 7. {{k}} [[babtism]] {{-en-}} {{Xinj}} * baby ==Hiika== # daa'ima, finna
 8. {{k}} [[baby]] {{-en-}} {{Xinj}} * babyhood ==Hiika== # daa'imummaa
 9. {{k}} [[babyhood]] {{-en-}} {{Xinj}} * babyish ==Hiika== # nama amala daa'imummaa qabu # daa'imaaf kan tolu
 10. {{k}} [[babyish]] {{-en-}} {{Xinj}} * baby-sitter ==Hiika== # bakka warri hin jirretti kan daa'ima eegu
 11. {{k}} [[baby-sitter]] {{-en-}} {{Xinj}} * bacchanalian ==Hiika== # nama baay'ee machaa'ee Sagaee ol fuudhee jeequ
 12. {{k}} [[bacchanalian]] {{-en-}} {{Xinj}} * bachelor ==Hiika== # ganda- laaltee, qeerroo, nama fuudhee hin beekne # nama digrii jalqabaa kan yunivarsitii qabu
 13. {{k}} [[bachelor]] {{-en-}} {{Xinj}} * bachelorhood ==Hiika== # qeerrummaa
 14. {{k}} [[bachelorhood]] {{-en-}} {{Xinj}} * bacillus ==Hiika== # baakteeriiyaa dhukkuba fiddu
 15. {{k}} [[bacillus]] {{-en-}} {{Xinj}} * back ==Hiika== # dugda duuba, boodaan # dugda # hirkoo barcumaa {{dab}} iddoo isaatti deebisuu (waan fuudhan), deebi'uu
 16. {{k}} [[back]] {{-en-}} {{Xinj}} * backache ==Hiika== # dhukkuba dugda keessaa namatti dhagaa'amu
 17. {{k}} [[backache]] {{-en-}} {{Xinj}} * backbencher ==Hiika== # miseensoota paarlaamaa aangoo hin qabne kan gara duubaatin taa an
 18. {{k}} [[backbencher]] {{-en-}} {{Xinj}} * backbite ==Hiika== # sakabuu, hamachuu
 19. {{k}} [[backbite]] {{-en-}} {{Xinj}} * backbiter ==Hiika== # sakabaa, sakabduu, hamataa, hamattuu
 20. {{k}} [[backbiter]] {{-en-}} {{Xinj}} * backbiting ==Hiika== # hami, sakaba
 21. {{k}} [[backbiting]] {{-en-}} {{Xinj}} * backbone ==Hiika== # dugugguruu, lafee dugdaa, miqiqqirii
 22. {{k}} [[backbone]] {{-en-}} {{Xinj}} * backdate ==Hiika== # guyyaa duubatti deebisanii barreessuu
 23. {{k}} [[backdate]] {{-en-}} {{Xinj}} * backdrop ==Hiika== # siinarii waltajjii duubaa mul'atu (tiyaatiraa) # wayita waanti tokko ta'aa turetti haala waliigalaa ture
 24. {{k}} [[backdrop]] {{-en-}} {{Xinj}} * backer ==Hiika== # deggeraa, deggertuu (kees. maallaqa kan kennu)
 25. {{k}} [[backer]] {{-en-}} {{Xinj}} * backfire ==Hiika== # dho'uu (garuma isa dhoosetti deeb'uudhaan), fashalaa'uu # bu'aa hin barbaadamne irra ga'uu
 26. {{k}} [[backfire]] {{-en-}} {{Xinj}} * background ==Hiika== #Suuraa, fakkii yookiin nama isa fuulleetti mul'atun duuba waan jiru # sababa waan tokkoo, Ka'umsa isaa # duubessa (seenaa nama tokkoo kan duraaniifi kkf)
 27. {{k}} [[background]] {{-en-}} {{Xinj}} * backhanded ==Hiika== # fuulleetti utuu hin ta'in agiboodhaan waan dubbatame
 28. {{k}} [[backhanded]] {{-en-}} {{Xinj}} * backing ==Hiika== # gargaarsa, deggersa
 29. {{k}} [[backing]] {{-en-}} {{Xinj}} * backlash ==Hiika== # fincila uummataa (sababa waan tokkootiin kan uumamu)
 30. {{k}} [[backlash]] {{-en-}} {{Xinj}} * backlog ==Hiika== # hojii hin xumuramne
 31. {{k}} [[backlog]] {{-en-}} {{Xinj}} * backpack ==Hiika== # qabattoo isaa gatiittii irraan dabarsuudhaan borsaa dugdatti baatan
 32. {{k}} [[backpack]] {{-en-}} {{Xinj}} * backside ==Hiika== # fagaara
 33. {{k}} [[backside]] {{-en-}} {{Xinj}} * backslide ==Hiika== # haala gaarii KeesSaa gara haala gadhee dura keessa turanitti deebi'uu # amantii, safuufi kk fakkaataniif fedhii qabaachuu dhabuu
 34. {{k}} [[backslide]] {{-en-}} {{Xinj}} * backsliding ==Hiika== # amala ofii tolchuu dhabuu, Haala gadhee Keesssa turanitti deebi' uu
 35. {{k}} [[backsliding]] {{-en-}} {{Xinj}} * backstage ==Hiika== #waltajii gara duubaatiin jiru (mana tiyaatiraatti) # uummata biratti kan hin beekamne, iccitii
 36. {{k}} [[backstage]] {{-en-}} {{Xinj}} * back stoke ==Hiika== # daakaa dugdaan daakamu
 37. {{k}} [[back stoke]] {{-en-}} {{Xinj}} * backstreet ==Hiika== # daandii kan daandii guddaa # waan tokko iccitii fi karaa Seeraala ta'en hojjechuu
 38. {{k}} [[backstreet]] {{-en-}} {{Xinj}} * backup ==Hiika== #deggersa, gargaarsa # booda itti fayyadamuf waan kaa'ame # jaltuu/koppii sagantaa yookiin faayila Komputarii(yoo inni naadhoon bade itti fayyadamuuf kan oolu
 39. {{k}} [[backup]] {{-en-}} {{Xinj}} * backward ==Hiika== # gara duubaatti kan garagale/hafe, gara duubaatti # waa'ee mataa ofii ibsuuf ofirratti amantii qabaachuu dhabuu
 40. {{k}} [[backward]] {{-en-}} {{Xinj}} * backwards ==Hiika== # gara boodaa, gara duubaa
 41. {{k}} [[backwards]] {{-en-}} {{Xinj}} * backwater ==Hiika== # kutaa bishaanil kan dhahaan bishaanii bira hin geenye (callisee kan ciisu) # bakka moggaa kan gophaati adda ba 'ee jiru (ammayyummaa irraa kan fagaate)
 42. {{k}} [[backwater]] {{-en-}} {{Xinj}} * backwoods ==Hiika== # bosona gara moggaatti argamu kan takkumaayyuu ciramee hin beekne # lafa moggaa uummati xinnoon irra jiraatu kan ammayyummaan hin qaqqabne
 43. {{k}} [[backwoods]] {{-en-}} {{Xinj}} * backyard ==Hiika== # oddoo, boroo
 44. {{k}} [[backyard]] {{-en-}} {{Xinj}} * bacon ==Hiika== # foon booyyee hurka bishaaniitiin goge
 45. {{k}} [[bacon]] {{-en-}} {{Xinj}} * bactercide ==Hiika== # farra baakteriiyaa
 46. {{k}} [[bactercide]] {{-en-}} {{Xinj}} * bacteria ==Hiika== # baakteeriiyaa
 47. {{k}} [[bacteria]] {{-en-}} {{Xinj}} * bacteriology ==Hiika== # saayinsii waa' ee baakteeriiyaa qu'atu
 48. {{k}} [[bacteriology]] {{-en-}} {{Xinj}} * bad ==Hiika== # gadhee, ogofola, badaa
 49. {{k}} [[bad]] {{-en-}} {{Xinj}} * badge ==Hiika== # aasxaa, faajji
 50. {{k}} [[badge]] {{-en-}} {{Xinj}} * badger ==Hiika== # hamaagota, amaagaaguraa # nyakkisuu, namaan qoccoluu -
 51. {{k}} [[badger]] {{-en-}} {{Xinj}} * badgering ==Hiika== # qoccolloo, atakaaroo, tuttuqqaa
 52. {{k}} [[badgering]] {{-en-}} {{Xinj}} * badinage ==Hiika== # haasaa o'aa, qoosaa, tapha iriyyummaa
 53. {{k}} [[badinage]] {{-en-}} {{Xinj}} * badly ==Hiika== # haala gadheedhaan # baay'ee
 54. {{k}} [[badly]] {{-en-}} {{Xinj}} * badminton ==Hiika== # baadmeentanii (waan baallee fakkaatu qilleensa irratti walitti deddebisaa xaba xabatamu)
 55. {{k}} [[badminton]] {{-en-}} {{Xinj}} * badness ==Hiika== # fafummaa, gadhummaa
 56. {{k}} [[badness]] {{-en-}} {{Xinj}} * baffle ==Hiika== # tabjeessuu, dogoggorsuu
 57. {{k}} [[baffle]] {{-en-}} {{Xinj}} * bag ==Hiika== # daduu, marraa, boorsaa, subba
 58. {{k}} [[bag]] {{-en-}} {{Xinj}} * bagatelle ==Hiika== # waan xinnoo barbaachisummaa hin qabne
 59. {{k}} [[bagatelle]] {{-en-}} {{Xinj}} * bagel ==Hiika== # daabboo jabaa geengoo Kan Wiirtuun isaa qaawwaa ta'e
 60. {{k}} [[bagel]] {{-en-}} {{Xinj}} * baggage ==Hiika== # meeshaa karaa fudhatanii deeman
 61. {{k}} [[baggage]] {{-en-}} {{Xinj}} * baggy ==Hiika== # wayyaa bal'aa/sololaa'aa
 62. {{k}} [[baggy]] {{-en-}} {{Xinj}} * bail ==Hiika== # maallaqa wabiif qabsiifame {{goch}} wabiidhaan gad dhiisuu
 63. {{k}} [[bail]] {{-en-}} {{Xinj}} * bailiff ==Hiika== # aangawaa seeraa namoota idaa isaan irra jiru baasuu hin dandeenye irraa qabeenyaa isaanii fuudhu # bakka bu'aa abbaa lafaa # mana murtii keessatti nama bakka teessumaa namatti agarsiisuuf daanyaan dhufuu isaas beeksisu
 64. {{k}} [[bailiff]] {{-en-}} {{Xinj}} * bairn ==Hiika== # daa'ima, finna
 65. {{k}} [[bairn]] {{-en-}} {{Xinj}} * bait ==Hiika== # soorata fiixee kiyyoo irra Kaa'anii qurxummii ittiin qaban # namas ta'e waan kan biraa waan ittiin harkisan
 66. {{k}} [[bait]] {{-en-}} {{Xinj}} * baize ==Hiika== # huccuu furdaa (yeroo baay'ee minjaalatti kan uwwiffamu)
 67. {{k}} [[baize]] {{-en-}} {{Xinj}} * bake ==Hiika== # tolchuu (daabboo fi kkf)
 68. {{k}} [[bake]] {{-en-}} {{Xinj}} * baker ==Hiika== # nama buddeen yookiin daabboo tolchu
 69. {{k}} [[baker]] {{-en-}} {{Xinj}} * bakery ==Hiika== # bakka daabboon itti tolfamu
 70. {{k}} [[bakery]] {{-en-}} {{Xinj}} * baksheesh ==Hiika== # maallaqa akka hirphaatti yookiin gargaarsaatti Kennamu
 71. {{k}} [[baksheesh]] {{-en-}} {{Xinj}} * balance ==Hiika== # madaala # horco'ii, hambaa maallaqaa {{goch}} madaaluu
 72. {{k}} [[balance]] {{-en-}} {{Xinj}} * balcony ==Hiika== # haraatii, horaatii
 73. {{k}} [[balcony]] {{-en-}} {{Xinj}} * balderdash ==Hiika== # shokorkota, haasaa/barreeffama ijoo hin qabne
 74. {{k}} [[balderdash]] {{-en-}} {{Xinj}} * bald-headed ==Hiika== # moluu
 75. {{k}} [[bald-headed]] {{-en-}} {{Xinj}} * baldness ==Hiika== # molummaa
 76. {{k}} [[baldness]] {{-en-}} {{Xinj}} * bale ==Hiika== # waraqata, marga, uffataa fi wkf kan walitti qabamanii bakka tokkotti walitti hidhaman # paaraashuutiidhaan Xiyyaara Keessaa utaaluu (keess. xiyyaara balaan irra gahe irraa)
 77. {{k}} [[bale]] {{-en-}} {{Xinj}} * baleful ==Hiika== # Jibbaan kan guutame
 78. {{k}} [[baleful]] {{-en-}} {{Xinj}} * bak ==Hiika== # haasaa yookiin barreeffama IJoo nin qabne
 79. {{k}} [[bak]] {{-en-}} {{Xinj}} * ball ==Hiika== # kubbaa
 80. {{k}} [[ball]] {{-en-}} {{Xinj}} * ballad ==Hiika== # walaloo yookiin sirba seenaa wayii himu # weelluu uummataa (kan jaalalaa)
 81. {{k}} [[ballad]] {{-en-}} {{Xinj}} * ballast ==Hiika== # madaala doonii eeguuf waan ulfaataa irratti fe'amu (waan akka dhagaa, sibiilaa fi kkf) # korotaa fi dhagaa kan bu'uura daandi tolchuuf gargaaru.
 82. {{k}} [[ballast]] {{-en-}} {{Xinj}} * ballerina ==Hiika== # daalaltuu baaleetii
 83. {{k}} [[ballerina]] {{-en-}} {{Xinj}} * ballet ==Hiika== # gosa daalalaa, baaleetii
 84. {{k}} [[ballet]] {{-en-}} {{Xinj}} * ballistic ==Hiika== # murxuxxifamtuu
 85. {{k}} [[ballistic]] {{-en-}} {{Xinj}} * ballon ==Hiika== # buufanyii laastikii
 86. {{k}} [[ballon]] {{-en-}} {{Xinj}} * balloonist ==Hiika== # nama buufanyiidhaan qilleensa irra bololi'uu danda'u
 87. {{k}} [[balloonist]] {{-en-}} {{Xinj}} * ballot ==Hiika== # Sirna iccitiidhaan sagalee Kennuu # baay'ina sagalee filannoo irratti kennamee
 88. {{k}} [[ballot]] {{-en-}} {{Xinj}} * ballpoint ==Hiika== # biirii, iskiriiptoo, peennaa
 89. {{k}} [[ballpoint]] {{-en-}} {{Xinj}} * ballyhoo ==Hiika== # Iyyaa fi dhaadheessa burbaachisa hin taane
 90. {{k}} [[ballyhoo]] {{-en-}} {{Xinj}} * balm ==Hiika== # dibata
 91. {{k}} [[balm]] {{-en-}} {{Xinj}} * balmy ==Hiika== # qulleensa laafaa namatti tolu # gowwaa. maraatuu
 92. {{k}} [[balmy]] {{-en-}} {{Xinj}} * baloney ==Hiika== # waan faayidaa hin qabne, shokorkota
 93. {{k}} [[baloney]] {{-en-}} {{Xinj}} * baluster ==Hiika== # muka gaggabaabduu kan waan akka hirkoo gamoo irratti ittin tolchan
 94. {{k}} [[baluster]] {{-en-}} {{Xinj}} * balustrade ==Hiika== # hirkoo fiixee gamoo irratti argamu kan muka gaggabaabduudhaan tolfame
 95. {{k}} [[balustrade]] {{-en-}} {{Xinj}} * bamboo ==Hiika== # leemmana, leemoo
 96. {{k}} [[bamboo]] {{-en-}} {{Xinj}} * bamboozle ==Hiika== # afaan faajjessuu, gowwoomsuu
 97. {{k}} [[bamboozle]] {{-en-}} {{Xinj}} * ban ==Hiika== # ittisuu, dhorkuu, dhowwuu # dhorkamuu, dhowwamu {{maq}} ajaja waa dhorkuu
 98. {{k}} [[ban]] {{-en-}} {{Xinj}} * banal ==Hiika== # Kan yaadi isaa namatti hin tolle
 99. {{k}} [[banal]] {{-en-}} {{Xinj}} * banana ==Hiika== # muuzii
 100. {{k}} [[banana]] {{-en-}} {{Xinj}} * band ==Hiika== # gartuu muuziiqaa # namoota gartuudhaan hojii tokko hojjetan # meeshaa geengoo kan ittin waa hidhan
 101. {{k}} [[band]] {{-en-}} {{Xinj}} * bandage ==Hiika== # sabbata madaa ittiin hidhan
 102. {{k}} [[bandage]] {{-en-}} {{Xinj}} * bandanna ==Hiika== # uffata mormaa (kan baay'ee dammaqu)
 103. {{k}} [[bandanna]] {{-en-}} {{Xinj}} * bandbox ==Hiika== # saanduqa barneexaa fi kkf keessa kaa'an
 104. {{k}} [[bandbox]] {{-en-}} {{Xinj}} * bandeau ==Hiika== # meeshaa rifeensa ittiin hidhan
 105. {{k}} [[bandeau]] {{-en-}} {{Xinj}} * bandit ==Hiika== # wanbadee
 106. {{k}} [[bandit]] {{-en-}} {{Xinj}} * banditry ==Hiika== # shiftummaa, wanbadummaa
 107. {{k}} [[banditry]] {{-en-}} {{Xinj}} * bandmaster ==Hiika== # duree baandii muuziiqaa (kees. kan loltuu)
 108. {{k}} [[bandmaster]] {{-en-}} {{Xinj}} * bandoleer ==Hiika== # zinnaara
 109. {{k}} [[bandoleer]] {{-en-}} {{Xinj}} * bandolier ==Hiika== # Zinnaara
 110. {{k}} [[bandolier]] {{-en-}} {{Xinj}} * bandsman ==Hiika== # nama baandii muuziiqaa keessaa xaphatu
 111. {{k}} [[bandsman]] {{-en-}} {{Xinj}} * bandstand ==Hiika== # agarsiisa muuziqaatif jecha waltajji dirree irratti hojjetamu
 112. {{k}} [[bandstand]] {{-en-}} {{Xinj}} * bandy ==Hiika== # walitti falmuu, haasaadhaan waliigaluu dhabuu # hamachuu, waa'ee nama tokkoo waan gaarii hin taane dubbachuu {{maq}} miilla akka iddaadhaa banaa yookiin golboo ta e
 113. {{k}} [[bandy]] {{-en-}} {{Xinj}} * bane ==Hiika== # waan baay'ee nama aarsu, kan nama mufachiisu
 114. {{k}} [[bane]] {{-en-}} {{Xinj}} * baneful ==Hiika== # gadhee, hamaa
 115. {{k}} [[baneful]] {{-en-}} {{Xinj}} * bang ==Hiika== # Sagalee guddaa (kan baay'ee iyyu)
 116. {{k}} [[bang]] {{-en-}} {{Xinj}} * banger ==Hiika== # makiinaa dulloomaa (kan Sagaleen isaa nama jeequ) # richiitii sagalee guddaa dhageessisu
 117. {{k}} [[banger]] {{-en-}} {{Xinj}} * bangle ==Hiika== # Bitawo
 118. {{k}} [[bangle]] {{-en-}} {{Xinj}} * banish ==Hiika== # nama biyyaa art'uu/ baasuu (adabaaf)
 119. {{k}} [[banish]] {{-en-}} {{Xinj}} * banishment ==Hiika== # KoIba
 120. {{k}} [[banishment]] {{-en-}} {{Xinj}} * banister ==Hiika== # yeroo fooqii ol ba'an yookiin gad bu'an mukeetii akka hirkootti qabatanii ittiin ba'anii fi bu'an kan qarqara sadarkaa irratti ijaaraman
 121. {{k}} [[banister]] {{-en-}} {{Xinj}} * banjo ==Hiika== # Meeshaa muuziiqaa giitaara fakkaatu
 122. {{k}} [[banjo]] {{-en-}} {{Xinj}} * bank ==Hiika== # baankii # lafa bitaa fi mirga lagaa irratti argamu # lafa ol ka'aa kan bakka tokko addaan qoodu # cabbiif kkf kan qjilleensi bakka tokkicha tuule
 123. {{k}} [[bank]] {{-en-}} {{Xinj}} * banker ==Hiika== # nama mana baankii qabu yookiin kan baankii hoogganu # maallaqa wayita qumaara taphatan kaffalamu
 124. {{k}} [[banker]] {{-en-}} {{Xinj}} * bankroll ==Hiika== # maallaqaan gargaaruu /deggersa gochuu
 125. {{k}} [[bankroll]] {{-en-}} {{Xinj}} * bankrupt ==Hiika== # maallaqa liqeeffate kaffaluu kan hin dandeenye ta'uun isaa waan mirkanaa'eef qabeenyaan isaa gurguramee liqiin irra jiru akka kaffalamu nama murtiin mana murtiitiin irratti darbe {{goch}} liqii kaffaluu dadhabuu
 126. {{k}} [[bankrupt]] {{-en-}} {{Xinj}} * bankruptcy ==Hiika== # kisaaraa
 127. {{k}} [[bankruptcy]] {{-en-}} {{Xinj}} * bankrupting ==Hiika== # kassarsaa, kassarsituu
 128. {{k}} [[bankrupting]] {{-en-}} {{Xinj}} * banner ==Hiika== # huccuu dheeraa kan dhaadannoon irratti barreeffame # alaabaa
 129. {{k}} [[banner]] {{-en-}} {{Xinj}} * banns ==Hiika== # namooti lama wal fuudhuu isaanii labsuu (mana sagadaa keessatti)
 130. {{k}} [[banns]] {{-en-}} {{Xinj}} * banquet ==Hiika== # dhangaa, affeerraa guddaa (kan haasaan irratti godhamu)
 131. {{k}} [[banquet]] {{-en-}} {{Xinj}} * banshee ==Hiika== # afuura dubartii baay'istee iyyitu kan du'a faristi jedhamte amanamtu
 132. {{k}} [[banshee]] {{-en-}} {{Xinj}} * bantam ==Hiika== # gosa handaaqqoo (xixinnoo)
 133. {{k}} [[bantam]] {{-en-}} {{Xinj}} * banter ==Hiika== # qoosaa, baacoo(kan iriyyummaa)
 134. {{k}} [[banter]] {{-en-}} {{Xinj}} * baptism ==Hiika== # Cuuphaa
 135. {{k}} [[baptism]] {{-en-}} {{Xinj}} * Baptist ==Hiika== # mana sagadaa Cuuphaatti amantu (erga ofbaree booda nami qaama isaa guutuudhaan cuuphamuu qaba kan jettu)
 136. {{k}} [[Baptist]] {{-en-}} {{Xinj}} * baptize ==Hiika== # Cuuphuu
 137. {{k}} [[baptize]] {{-en-}} {{Xinj}} * bar ==Hiika== #mana dhugaatii # sibiila cittuu # akka nami hin dabarreef Jecha sibila gaggabaabaa waan akka foddaa fi balbala irratti tolfamu {{goch}} # balbala danqaraa Sibiilaa/mukaatin cufuu # karaa namaa irra gufuu wayii kaa'uu # nami toKko waan tokkotti akka hin fayyadamne dhorkuu/ittisuu
 138. {{k}} [[bar]] {{-en-}} {{Xinj}} * barb ==Hiika== # fiixee kiyyoo ishee gara keessaatti jallattu # nama tokko miidhuuf yaada kenname
 139. {{k}} [[barb]] {{-en-}} {{Xinj}} * barbarian ==Hiika== # nama hamaa kan safuu fi aadaa hin beekne
 140. {{k}} [[barbarian]] {{-en-}} {{Xinj}} * barbaric ==Hiika== # gochaa hammeenyaa, gochaa gara jabummaa
 141. {{k}} [[barbaric]] {{-en-}} {{Xinj}} * barbarism ==Hiika== # hammeenya, bineensummaa # doofummaa, hammayyummaa qabaachuu dhabuu
 142. {{k}} [[barbarism]] {{-en-}} {{Xinj}} * barbarity ==Hiika== # hammeenya jabaa, bineensummaa
 143. {{k}} [[barbarity]] {{-en-}} {{Xinj}} * barbarous ==Hiika== # kan hin qaroomne, hamaa
 144. {{k}} [[barbarous]] {{-en-}} {{Xinj}} * barbecue ==Hiika== # nyaata ala eelee irratti waadamee yookin bilcheeffamee nyaatamu # meeshaa sibiilaa nyaata alatti irratti tolchan
 145. {{k}} [[barbecue]] {{-en-}} {{Xinj}} * barber ==Hiika== # rifeessoo, rifeessituu, rifeensa qixxeessituu
 146. {{k}} [[barber]] {{-en-}} {{Xinj}} * barbiturate ==Hiika== # gosa qorichoota irriba nama qabsiisanii
 147. {{k}} [[barbiturate]] {{-en-}} {{Xinj}} * bard ==Hiika== # waloo, walaleessaa
 148. {{k}} [[bard]] {{-en-}} {{Xinj}} * bare ==Hiika== # qullaa # duwwaa, qooddee, kan itti hin uwwisamne
 149. {{k}} [[bare]] {{-en-}} {{Xinj}} * bareback ==Hiika== # korichaan kan irra hin jirre, dugda leexaa
 150. {{k}} [[bareback]] {{-en-}} {{Xinj}} * barefaced ==Hiika== # sobi isaa fi dogoggorri isaa irratti beekamullee nama hin qaanofne, ija hin fuunee
 151. {{k}} [[barefaced]] {{-en-}} {{Xinj}} * barefooted ==Hiika== # miilla duwwaa, miilla qullaa
 152. {{k}} [[barefooted]] {{-en-}} {{Xinj}} * bareheaded ==Hiika== # mataa qullaa
 153. {{k}} [[bareheaded]] {{-en-}} {{Xinj}} * barely ==Hiika== # maqaadhaaf, xinnoodhumashee
 154. {{k}} [[barely]] {{-en-}} {{Xinj}} * bargain ==Hiika== # gatii irratti wal falmuu # waligaltee (waan tokko Kennanii kan biraa fudhachuuf) {{maq}} bittaa
 155. {{k}} [[bargain]] {{-en-}} {{Xinj}} * bargaining ==Hiika== # gatii irratti walitti falmuu, dubbachuu
 156. {{k}} [[bargaining]] {{-en-}} {{Xinj}} * barge ==Hiika== # bidiruu yookiin yabala kan namaa fi meeshaa ittiin deddeebisan {{goch}} dhiibuu, daddarbachuu
 157. {{k}} [[barge]] {{-en-}} {{Xinj}} * bar-graph ==Hiika== # baargiraafii
 158. {{k}} [[bar-graph]] {{-en-}} {{Xinj}} * barium ==Hiika== # baariyaamii
 159. {{k}} [[barium]] {{-en-}} {{Xinj}} * bark ==Hiika== # Soqola, hophoo, solloqqee, qaamuu # duta saree {{goch}} dutuu
 160. {{k}} [[bark]] {{-en-}} {{Xinj}} * barker ==Hiika== # nama waa gurguru kan sagalee isaa ol fuudhee dubbachuudhaan gabaa ofitti harkisuuf yaalu
 161. {{k}} [[barker]] {{-en-}} {{Xinj}} * barley ==Hiika== # garbuu
 162. {{k}} [[barley]] {{-en-}} {{Xinj}} * barmaid ==Hiika== # dubartii mana dhugaatii keessaa hojjettu
 163. {{k}} [[barmaid]] {{-en-}} {{Xinj}} * barman ==Hiika== # dhiira mana dhugaatii keessaa hojjetu
 164. {{k}} [[barman]] {{-en-}} {{Xinj}} * barmy ==Hiika== # gowwaa, tuqamaa, tuqamtuu
 165. {{k}} [[barmy]] {{-en-}} {{Xinj}} * barn ==Hiika== # dallaa looni, moonaa, foonaa
 166. {{k}} [[barn]] {{-en-}} {{Xinj}} * barnacle ==Hiika== # qurxummii xinnoo (kan dhagaa fi wantoota fafakkaatanitti maxxantu)
 167. {{k}} [[barnacle]] {{-en-}} {{Xinj}} * barnstorm ==Hiika== # naannoo tokko keessa naanna'anii tiyaatira agarsiisuu, haasaa siyaasaa gochuu
 168. {{k}} [[barnstorm]] {{-en-}} {{Xinj}} * barometer ==Hiika== # baaroomeetirii (meeshaa dhiibbaa qilleensaa ittiin lakkaa'an)
 169. {{k}} [[barometer]] {{-en-}} {{Xinj}} * baron ==Hiika== # baaroonii (sadarkaa aangoo Xinnoo)
 170. {{k}} [[baron]] {{-en-}} {{Xinj}} * baronet ==Hiika== # aangoo sadarkaan isaa xinno kan dhạalamuu dandau (Ingilizii keessatti)
 171. {{k}} [[baronet]] {{-en-}} {{Xinj}} * baroque ==Hiika== # hojii artii fi ijaarsaa faayaan Itti baaya'tu kan baay'iSee bareedaa ta'e (Awurooppaa Keessatti jaarraa 17ffaa fi 18ffaa Keessa)
 172. {{k}} [[baroque]] {{-en-}} {{Xinj}} * barrack ==Hiika== # nama xaba kubbaa irra jiru yookiin haasaa gochuutti jiru Iyyaan qeequu yookiin itti dheekkamuu
 173. {{k}} [[barrack]] {{-en-}} {{Xinj}} * barracks ==Hiika== # gamoo/jaarmaa loltoonni Keessa Jiraatan qurxummii ilkaan dheeraa qabu
 174. {{k}} [[barracks]] {{-en-}} {{Xinj}} * barracuda ==Hiika== # dhukaasa jabaa walirraa hin cinne (diinni gara lammiitti akka hin dhihaannef kan dhukaafamu
 175. {{k}} [[barracuda]] {{-en-}} {{Xinj}} * barrage ==Hiika== # hidha yookiin duuchaa bishaanii
 176. {{k}} [[barrage]] {{-en-}} {{Xinj}} * barrel ==Hiika== # barmeeli
 177. {{k}} [[barrel]] {{-en-}} {{Xinj}} * barren ==Hiika== # lafa gaaritti midhaan biqilchuu hin dandeenye # muka ija godhachuu hin dandeenye # maseena (nama yookiin neefkaaf)
 178. {{k}} [[barren]] {{-en-}} {{Xinj}} * barrenness ==Hiika== # maseenummaa, dhabdummaa
 179. {{k}} [[barrenness]] {{-en-}} {{Xinj}} * barricade ==Hiika== # daannoo, gorroo
 180. {{k}} [[barricade]] {{-en-}} {{Xinj}} * barrier ==Hiika== # galloo, sochii iddoo tokkoo bakka biraatti godhamu waan ittisu yookiin to'atu
 181. {{k}} [[barrier]] {{-en-}} {{Xinj}} * barring ==Hiika== # ta'u malee, malee
 182. {{k}} [[barring]] {{-en-}} {{Xinj}} * barrister ==Hiika== # abukaattoo
 183. {{k}} [[barrister]] {{-en-}} {{Xinj}} * barrow ==Hiika== # karoollaa # gaarii gommaa lama qabu kan harkaan dhiibamu # tuullaa biyyoo kan awwaala irraa (kan bara durii)
 184. {{k}} [[barrow]] {{-en-}} {{Xinj}} * bartender ==Hiika== # Keessummeessaa mana dhugaatii
 185. {{k}} [[bartender]] {{-en-}} {{Xinj}} * barter ==Hiika== # maallaqa malee meeshaa wal jijjiiruu
 186. {{k}} [[barter]] {{-en-}} {{Xinj}} * basalt ==Hiika== # dhagaa gurraacha
 187. {{k}} [[basalt]] {{-en-}} {{Xinj}} * base ==Hiika== # hundee, bu'uura, madda # qubsuma (Kan waraanaa fi kkf) # beezii (keemistirii) {{maqi}} kabajaa maleessa, Salphoo
 188. {{k}} [[base]] {{-en-}} {{Xinj}} * base-board ==Hiika== # saanqaaxoo (Saanqaa qalloo bakka afaallii fi keenyan manaa wal quunnamu irratti kan maxxansamu)
 189. {{k}} [[base-board]] {{-en-}} {{Xinj}} * baseless ==Hiika== # bu uura malcessa, qabatamaa Kan nin taane
 190. {{k}} [[baseless]] {{-en-}} {{Xinj}} * baseline ==Hiika== #xurree isa duubaa (kan dirree teenisii) # waan tokko waliin dorgomsiisuuf waan akka ka'umsaatti fayyadu
 191. {{k}} [[baseline]] {{-en-}} {{Xinj}} * basement ==Hiika== # kutaa manaa fooqi jala jiru
 192. {{k}} [[basement]] {{-en-}} {{Xinj}} * baseness ==Hiika== # saiphina
 193. {{k}} [[baseness]] {{-en-}} {{Xinj}} * bash ==Hiika== # haleeluu, humnaan dha'uu
 194. {{k}} [[bash]] {{-en-}} {{Xinj}} * bashful ==Hiika== # ija laafessa, ija laafettii, cal-jedheessa, cal-jedheettii
 195. {{k}} [[bashful]] {{-en-}} {{Xinj}} * basic ==Hiika== # ambiiroo, yayyaba, bu'uraawaa
 196. {{k}} [[basic]] {{-en-}} {{Xinj}} * basically ==Hiika== # waliigalatti, laafaadhumatti
 197. {{k}} [[basically]] {{-en-}} {{Xinj}} * basil ==Hiika== # kasii (Bassobilaa)
 198. {{k}} [[basil]] {{-en-}} {{Xinj}} * basilica ==Hiika== # mana sagadaa guddaa (kan galmi isaa utubaa toora lamaan dhaabatu qabu)
 199. {{k}} [[basilica]] {{-en-}} {{Xinj}} * basin ==Hiika== # shaanii golboo, xisitii # lafa bishaanni dhiqe # eegumsa bidiruuf jecha da'oo qargara galaanaatti ijaaramu
 200. {{k}} [[basin]] {{-en-}} {{Xinj}} * basis ==Hiika== # bu'uura, hundee
 201. {{k}} [[basis]] {{-en-}} {{Xinj}} * bask ==Hiika== # qaammachuu (aduu)
 202. {{k}} [[bask]] {{-en-}} {{Xinj}} * basket ==Hiika== # shaatii, geessoo, gurboota, kalloo, xooqee, xaxoo, arguffaa (zambiilii)
 203. {{k}} [[basket]] {{-en-}} {{Xinj}} * basketball ==Hiika== # kubbaa kaachoo
 204. {{k}} [[basketball]] {{-en-}} {{Xinj}} * bass ==Hiika== # sagalee xinnoo {{maq}} gosa qurxummii
 205. {{k}} [[bass]] {{-en-}} {{Xinj}} * basset ==Hiika== # gosa saree kan miilli ishee gaggabaabaa
 206. {{k}} [[basset]] {{-en-}} {{Xinj}} * bassist ==Hiika== # nama gitaara beezii xabatu
 207. {{k}} [[bassist]] {{-en-}} {{Xinj}} * bastard ==Hiika== # nama hamaa # waanta rakkoo namatti uumu # diiqaalaa, we'eela (namoota wal hin fuunerraa kan dhalate), gameelcha {{maqi}} kan qulqulluu hin taane, makaa
 208. {{k}} [[bastard]] {{-en-}} {{Xinj}} * bastard saffron ==Hiika== # bordaa (suufii)
 209. {{k}} [[bastard saffron]] {{-en-}} {{Xinj}} * bastardize ==Hiika== # waa itti makuudhaan qulqullina waan tokkoo gad butuu
 210. {{k}} [[bastardize]] {{-en-}} {{Xinj}} * baste ==Hiika== # fooniifi wantoota fafakkaatan kanneen affeelamuutti jiran irratti dhadhaafi zayitii naquu # hodhuu
 211. {{k}} [[baste]] {{-en-}} {{Xinj}} * bastion ==Hiika== # waan balaan irra ga'uf Jedhu waan eegu, tiksu # daannoo (kan loltoonni eegan)
 212. {{k}} [[bastion]] {{-en-}} {{Xinj}} * bat ==Hiika== # liccee, muquxxaayii, ulee gabaabduu # lillixa, simbira halkanii, duduba
 213. {{k}} [[bat]] {{-en-}} {{Xinj}} * batch ==Hiika== # hoomaa uummataa # waan bakka tokkotti walitti guujja'ee iru
 214. {{k}} [[batch]] {{-en-}} {{Xinj}} * bated ==Hiika== # afuura ukkaamsatanii qabuu (sababa cinqii fi kK fakkaataniin)
 215. {{k}} [[bated]] {{-en-}} {{Xinj}} * bath ==Hiika== # dhiqannaa (dhagna) # bidiruu keessa ciisani dhagna dhiqatan
 216. {{k}} [[bath]] {{-en-}} {{Xinj}} * bathe ==Hiika== # dhiquu, miiccuu
 217. {{k}} [[bathe]] {{-en-}} {{Xinj}} * bather ==Hiika== # daaktuu
 218. {{k}} [[bather]] {{-en-}} {{Xinj}} * bathing ==Hiika== # dhaqna dhiqachuu, daakuu (galaanaa fi kkf)
 219. {{k}} [[bathing]] {{-en-}} {{Xinj}} * bathos ==Hiika== # ijoo dubbii barbaachisaa ta'e irraa maqanii qoosaa fi baacoo galchuu (diraamaa, haasaa fi barreeffama keessatti)
 220. {{k}} [[bathos]] {{-en-}} {{Xinj}} * bathrobe ==Hiika== # uffata wayita dhaqna dhiqachuuf jedhanii fi erga dhaqna dhiqatan boodas uffatamu
 221. {{k}} [[bathrobe]] {{-en-}} {{Xinj}} * bathroom ==Hiika== # kutaa dhiqannaa
 222. {{k}} [[bathroom]] {{-en-}} {{Xinj}} * bathtub ==Hiika== # baanyoo, mana dhiqannaa
 223. {{k}} [[bathtub]] {{-en-}} {{Xinj}} * batman ==Hiika== # loltuu qondaala raayyaa waraanaatiif tajaajilaa ta'e
 224. {{k}} [[batman]] {{-en-}} {{Xinj}} * baton ==Hiika== # buttujjii (Kan poolisii) # ulee gabaabduu warri okeestiraa itti fayyadaman # ulee aankii loltummaa fi wantoota fafakkaatan agarsiiftuu
 225. {{k}} [[baton]] {{-en-}} {{Xinj}} * battalion ==Hiika== # loltuu kumalaan hoogganamu
 226. {{k}} [[battalion]] {{-en-}} {{Xinj}} * batten ==Hiika== # dagalee manaa {{maqi}} waan kan ofii hin taaneen Jireenya qananii jiraachuu
 227. {{k}} [[batten]] {{-en-}} {{Xinj}} * batter ==Hiika== # rukutuu, haleeluu {{maq}} bukoo daakuu, hanqaaquu, annanii fi bishaaniin walin bukeeffamee qopheeffame
 228. {{k}} [[batter]] {{-en-}} {{Xinj}} * battered ==Hiika== # sababa dullumaa ykn tajaajila yeroo dheeraaf waan kennee yookiin sababa balaatiin miidhaan kan irra ga'e
 229. {{k}} [[battered]] {{-en-}} {{Xinj}} * battery ==Hiika== # baatirii, tirika
 230. {{k}} [[battery]] {{-en-}} {{Xinj}} * battle ==Hiika== # waraana, lola {{maq}} Dirree waraanaa
 231. {{k}} [[battle]] {{-en-}} {{Xinj}} * battleaxe ==Hiika== # qottoo qabannoo dheeraa qabu kan akka meeshaa waraanaatti fayyadu
 232. {{k}} [[battleaxe]] {{-en-}} {{Xinj}} * battle-cry ==Hiika== # weedduu, geerarsa (kan dirree waraanaa)
 233. {{k}} [[battle-cry]] {{-en-}} {{Xinj}} * battledress ==Hiika== # uffata loltuu
 234. {{k}} [[battledress]] {{-en-}} {{Xinj}} * battlefield ==Hiika== # dirree waraanaa
 235. {{k}} [[battlefield]] {{-en-}} {{Xinj}} * battlements ==Hiika== # fiixee haraatii yookiin sanqii (Isa irra Keessaan battee ta'e)
 236. {{k}} [[battlements]] {{-en-}} {{Xinj}} * battleship ==Hiika== # doonii waraanaa
 237. {{k}} [[battleship]] {{-en-}} {{Xinj}} * batty ==Hiika== # tuqamaa, tuqamtuu, maraatuu
 238. {{k}} [[batty]] {{-en-}} {{Xinj}} * bauble ==Hiika== # faayaa kan gatiin xinnoo
 239. {{k}} [[bauble]] {{-en-}} {{Xinj}} * baulk ==Hiika== # waan toKKO Keessatti qooda fudhachuu yookin hojechuu diduu (rakkisaa, jibbisiisaa yookiin ulfaataa waan ta'ef) # beekaa gufachiisuu yookiin ittisuu
 240. {{k}} [[baulk]] {{-en-}} {{Xinj}} * bawdy ==Hiika== # waa'ee saalquunnamtii dubbachuu (haala nama bashannansiisuun)
 241. {{k}} [[bawdy]] {{-en-}} {{Xinj}} * bawl ==Hiika== # iyyuu, caraanuu
 242. {{k}} [[bawl]] {{-en-}} {{Xinj}} * bay ==Hiika== # Sarxii, galoo galaanaa # gosa mukaa # meeshaa kaa'uu fi yookiin makinaa dhaabuuf bakka addatti qopheeffame # iyya/dunna saree # farda diimilee
 243. {{k}} [[bay]] {{-en-}} {{Xinj}} * bayonet ==Hiika== # bodee, saanjaa, hankaaksee
 244. {{k}} [[bayonet]] {{-en-}} {{Xinj}} * bazaar ==Hiika== # gurgurtaa meeshaa Kan maallaqa gargaarsaa walitti qabuuf jedhamee raaw'atamu # Suuqii fi maddabbiroota bakka tokkotti baay'aanii jiran
 245. {{k}} [[bazaar]] {{-en-}} {{Xinj}} * bazooka ==Hiika== # baazuuqaa (gosa meeshaalee waraanaa)
 246. {{k}} [[bazooka]] {{-en-}} {{Xinj}} * be ==Hiika== # ta'uu
 247. {{k}} [[be]] {{-en-}} {{Xinj}} * beach ==Hiika== # Cirracha yookiin dhagaa kan qarqara galaanaa yookiin haro
 248. {{k}} [[beach]] {{-en-}} {{Xinj}} * beacon ==Hiika== # ibidda qarree/fiixee tulluu irraa (Kan dhaamsa ittin dabarsan) # ibsaa dirree xiyyaaraa kan xIyyaaratti kallatii gursisu
 249. {{k}} [[beacon]] {{-en-}} {{Xinj}} * bead ==Hiika== # callee, jannatoo, jaaree
 250. {{k}} [[bead]] {{-en-}} {{Xinj}} * beading ==Hiika== # muka, dhagaa yookiin laastika boci ba'eef kan meeshaalee bareechuuf oolu
 251. {{k}} [[beading]] {{-en-}} {{Xinj}} * beak ==Hiika== # afaan simbirroo # abbaa murtii, barsiisaa ( duree)
 252. {{k}} [[beak]] {{-en-}} {{Xinj}} * beaker ==Hiika== # biikarii, birciqqoo laastikii fi Kanneen fakkaatan kan qabanno hin qabne
 253. {{k}} [[beaker]] {{-en-}} {{Xinj}} * beam ==Hiika== # Carallaa ifaa yookiin dambalii ellektiriikii # muka furdaa roga afur qabu kan wayita na jaaran dalga ciibsan
 254. {{k}} [[beam]] {{-en-}} {{Xinj}} * bean ==Hiika== # baaqela
 255. {{k}} [[bean]] {{-en-}} {{Xinj}} * bean feast ==Hiika== # dhangaa yookin ayyaana nama gannmachiisu
 256. {{k}} [[bean feast]] {{-en-}} {{Xinj}} * beanpole ==Hiika== # nama qallaa dheeraa
 257. {{k}} [[beanpole]] {{-en-}} {{Xinj}} * bear ==Hiika== # gosa bineensaa qarambullee fakkaatu {{goch}} baachuu, danda uu
 258. {{k}} [[bear]] {{-en-}} {{Xinj}} * bearable ==Hiika== # obsuun kan danda'amu
 259. {{k}} [[bearable]] {{-en-}} {{Xinj}} * beard ==Hiika== # areeda
 260. {{k}} [[beard]] {{-en-}} {{Xinj}} * bearded ==Hiika== # areeda kan qabu
 261. {{k}} [[bearded]] {{-en-}} {{Xinj}} * bearer ==Hiika== # kuulii, baattuu
 262. {{k}} [[bearer]] {{-en-}} {{Xinj}} * bearing ==Hiika== # akkaataa dhaabbannaa fi adeemsa nama tokkoo
 263. {{k}} [[bearing]] {{-en-}} {{Xinj}} * bearskin ==Hiika== # gogaa bineensa qarambullee fakkaatuu (bantii kaabaatti argama)
 264. {{k}} [[bearskin]] {{-en-}} {{Xinj}} * beast ==Hiika== # hillisa, bineensa
 265. {{k}} [[beast]] {{-en-}} {{Xinj}} * beastly ==Hiika== # akka bineensaa # jibbisiisaa, fokkisaa, amala bineensaa kan qabu
 266. {{k}} [[beastly]] {{-en-}} {{Xinj}} * beat ==Hiika== # dha'uu, reebuu, tumuu, gobuu # mo'uu, injifachuu (ispoortiidhaan) {{maq}} yaa'aa walaloo
 267. {{k}} [[beat]] {{-en-}} {{Xinj}} * beatific ==Hiika== # nagaa fi gammachuu guddaa Kan agarsiiSu
 268. {{k}} [[beatific]] {{-en-}} {{Xinj}} * beatify ==Hiika== # nama du'eef yaadannoo gochuu (qulqulluu ta'uusaa labsuudhaan)
 269. {{k}} [[beatify]] {{-en-}} {{Xinj}} * beating ==Hiika== # tumiisa (Reebicha)
 270. {{k}} [[beating]] {{-en-}} {{Xinj}} * beatitude ==Hiika== # gammachuu ol'aanaa, eebbifama
 271. {{k}} [[beatitude]] {{-en-}} {{Xinj}} * beau ==Hiika== # kaadhimaa dhiiraa # dargaggeessa sooressa
 272. {{k}} [[beau]] {{-en-}} {{Xinj}} * beaut ==Hiika== # nama yookiin waan baay'ee bareedaa ta'e
 273. {{k}} [[beaut]] {{-en-}} {{Xinj}} * beautician ==Hiika== # ogeessa fuula yookiin qaama namaa bareechu
 274. {{k}} [[beautician]] {{-en-}} {{Xinj}} * beautiful ==Hiika== # bareedduu, miidhagduu, hondoloqqee, xurumbullee, sheedara, shaggee, dimamee
 275. {{k}} [[beautiful]] {{-en-}} {{Xinj}} * beautify ==Hiika== # shoguu, bareechuu, midhagsuuu
 276. {{k}} [[beautify]] {{-en-}} {{Xinj}} * beauty ==Hiika== # bareedina, midhagina, Simboo
 277. {{k}} [[beauty]] {{-en-}} {{Xinj}} * beaver ==Hiika== # bineensa ilkaan jabaa fi eegee bal'aa battee qabu
 278. {{k}} [[beaver]] {{-en-}} {{Xinj}} * becalmed ==Hiika== # qilleensi jiraachuu dhabuu isaatiin doonii socho'uu hin dandeenye
 279. {{k}} [[becalmed]] {{-en-}} {{Xinj}} * because ==Hiika== # sababiin isaa
 280. {{k}} [[because]] {{-en-}} {{Xinj}} * beck ==Hiika== # burqituu xinnoo # abboomamaa, abboomamtuu
 281. {{k}} [[beck]] {{-en-}} {{Xinj}} * beckon ==Hiika== # ija, harka yookiin mataa raasuudhaan nama waamuu
 282. {{k}} [[beckon]] {{-en-}} {{Xinj}} * become ==Hiika== # ta'uu
 283. {{k}} [[become]] {{-en-}} {{Xinj}} * becoming ==Hiika== # sirriitti kan ta'e, kan tole (uffataaf) # mijaa'aa, Sirrii
 284. {{k}} [[becoming]] {{-en-}} {{Xinj}} * bed ==Hiika== # Siree
 285. {{k}} [[bed]] {{-en-}} {{Xinj}} * bedbug ==Hiika== # bacoo, diraandisa, kitiya, geergoo
 286. {{k}} [[bedbug]] {{-en-}} {{Xinj}} * bedclothes ==Hiika== # uffata siree
 287. {{k}} [[bedclothes]] {{-en-}} {{Xinj}} * bedcover ==Hiika== # uffata siree
 288. {{k}} [[bedcover]] {{-en-}} {{Xinj}} * bedding ==Hiika== # afaa, afata, uffata siree
 289. {{k}} [[bedding]] {{-en-}} {{Xinj}} * bedeck ==Hiika== # waan tokko abaaboo, alaabaa fi kanneen fakkaataniin bareechuu
 290. {{k}} [[bedeck]] {{-en-}} {{Xinj}} * bedevil ==Hiika== # dhiphisuu, rakkisuu (utuu wal irraa hin kutiin)
 291. {{k}} [[bedevil]] {{-en-}} {{Xinj}} * bedfellow ==Hiika== # nama siree tokko irra wajjin ciisan # michuu, iriyaa
 292. {{k}} [[bedfellow]] {{-en-}} {{Xinj}} * bedlam ==Hiika== # jeequmsa, iyya
 293. {{k}} [[bedlam]] {{-en-}} {{Xinj}} * bedpan ==Hiika== # shaanii/pooppoo bobbaatii
 294. {{k}} [[bedpan]] {{-en-}} {{Xinj}} * bedraggled ==Hiika== # bokkaa, dhoqqee fi kk fakkaataniin kan tortore
 295. {{k}} [[bedraggled]] {{-en-}} {{Xinj}} * bedridden ==Hiika== # siree keessatti hafuu (sababa dhukkubaatin )
 296. {{k}} [[bedridden]] {{-en-}} {{Xinj}} * bedrock ==Hiika== # qarsaa biyyoo jala jiru # seera bu'uuraa
 297. {{k}} [[bedrock]] {{-en-}} {{Xinj}} * bedroom ==Hiika== # kutaa rafiitii, kutaa siree, diinqa
 298. {{k}} [[bedroom]] {{-en-}} {{Xinj}} * bedsore ==Hiika== # yeroo baay'ee siree irra ciisuu wajjin haala wal qabatcen madaa dhagna irratti ba'u
 299. {{k}} [[bedsore]] {{-en-}} {{Xinj}} * bedspread ==Hiika== # uffata siree
 300. {{k}} [[bedspread]] {{-en-}} {{Xinj}} * bedtime ==Hiika== # sa'atii irribaa
 301. {{k}} [[bedtime]] {{-en-}} {{Xinj}} * bee ==Hiika== # kanniisa
 302. {{k}} [[bee]] {{-en-}} {{Xinj}} * beef ==Hiika== # foon sangaa/sa'aa # komee
 303. {{k}} [[beef]] {{-en-}} {{Xinj}} * bee-farmer ==Hiika== # gaagurtuu
 304. {{k}} [[bee-farmer]] {{-en-}} {{Xinj}} * beef burger ==Hiika== # ambatitoo foonii (Saandiwuchii foonii)
 305. {{k}} [[beef burger]] {{-en-}} {{Xinj}} * beefy ==Hiika== # sa'atii irribaa
 306. {{k}} [[beefy]] {{-en-}} {{Xinj}} * beehive ==Hiika== # gaagura
 307. {{k}} [[beehive]] {{-en-}} {{Xinj}} * beeline ==Hiika== # utuu asiif achi hin jedhin waan tokkotti fuulleedhumatti dhaquu
 308. {{k}} [[beeline]] {{-en-}} {{Xinj}} * beep ==Hiika== # guddaafi jabaataa
 309. {{k}} [[beep]] {{-en-}} {{Xinj}} * beer ==Hiika== # biiraa
 310. {{k}} [[beer]] {{-en-}} {{Xinj}} * beeswax ==Hiika== # gagaa
 311. {{k}} [[beeswax]] {{-en-}} {{Xinj}} * beet ==Hiika== # dindaa (hundee diimaa)
 312. {{k}} [[beet]] {{-en-}} {{Xinj}} * beetle ==Hiika== # boombii
 313. {{k}} [[beetle]] {{-en-}} {{Xinj}} * beetroot ==Hiika== # dindaa, hundee diimaa
 314. {{k}} [[beetroot]] {{-en-}} {{Xinj}} * befit ==Hiika== # mijaa uu, toluu (waan tokkoo)
 315. {{k}} [[befit]] {{-en-}} {{Xinj}} * before ==Hiika== # dura, jalqaba
 316. {{k}} [[before]] {{-en-}} {{Xinj}} * beforehand ==Hiika== # dursee, duraan
 317. {{k}} [[beforehand]] {{-en-}} {{Xinj}} * befriend ==Hiika== # michoomuu, akka iriyaatti bira dhaabachuu (nama rakkate bira)
 318. {{k}} [[befriend]] {{-en-}} {{Xinj}} * beg ==Hiika== # maganfachuu, kadhachuu
 319. {{k}} [[beg]] {{-en-}} {{Xinj}} * beget ==Hiika== # dhalchuu
 320. {{k}} [[beget]] {{-en-}} {{Xinj}} * beggar ==Hiika== # kadhataa, kadhattuu
 321. {{k}} [[beggar]] {{-en-}} {{Xinj}} * begging ==Hiika== # Kadhaa, kadhannaa
 322. {{k}} [[begging]] {{-en-}} {{Xinj}} * begin ==Hiika== # Jalqabuu, eegaluu
 323. {{k}} [[begin]] {{-en-}} {{Xinj}} * beginner ==Hiika== # eegalaa, eegaltuu, jalqabduu, bartuu
 324. {{k}} [[beginner]] {{-en-}} {{Xinj}} * beginning ==Hiika== # yayyaba, jalqaba, jalqabbii
 325. {{k}} [[beginning]] {{-en-}} {{Xinj}} * begrudge ==Hiika== # waan kennuu qaban kennuuf fedhii dhabuu # weenna'uu
 326. {{k}} [[begrudge]] {{-en-}} {{Xinj}} * beguile ==Hiika== # gowwoomsu
 327. {{k}} [[beguile]] {{-en-}} {{Xinj}} * behalf ==Hiika== # Iddo, bakka
 328. {{k}} [[behalf]] {{-en-}} {{Xinj}} * behave ==Hiika== # amaluma ta'e tokko agarsiisuu (gaarii/gadhee) # amala toleessa ta'uu
 329. {{k}} [[behave]] {{-en-}} {{Xinj}} * behavior ==Hiika== # amala
 330. {{k}} [[behavior]] {{-en-}} {{Xinj}} * behead ==Hiika== # morma kutuu (kan namaa)
 331. {{k}} [[behead]] {{-en-}} {{Xinj}} * behind ==Hiika== # booda, duuba, booddee
 332. {{k}} [[behind]] {{-en-}} {{Xinj}} * behold ==Hiika== # ilaaluu (kees. waan hin baratamne)
 333. {{k}} [[behold]] {{-en-}} {{Xinj}} * beholden ==Hiika== # galata dhiheessuu
 334. {{k}} [[beholden]] {{-en-}} {{Xinj}} * being ==Hiika== # le'ii, leetoo, jireenya
 335. {{k}} [[being]] {{-en-}} {{Xinj}} * belabor ==Hiika== # waan tokko irra deddeebi'anii tumuu/haleeluu (kees. uleedhaan) # jabeessuu
 336. {{k}} [[belabor]] {{-en-}} {{Xinj}} * belated ==Hiika== # baay'ee turee yookiin duubatti hafee kan dhufe
 337. {{k}} [[belated]] {{-en-}} {{Xinj}} * belay ==Hiika== # yeroo waa yaaban yookiin dooniiidhaan deeman finyoo jabeessanii wayitti hidhuu
 338. {{k}} [[belay]] {{-en-}} {{Xinj}} * belch ==Hiika== # deeffuu, dee'uu, deefuu
 339. {{k}} [[belch]] {{-en-}} {{Xinj}} * belching ==Hiika== # deeffuu
 340. {{k}} [[belching]] {{-en-}} {{Xinj}} * beleaguered ==Hiika== # diinaan marfamuu # dhiphachuu (baayi'na qeeqaa irraa kan ka'e)
 341. {{k}} [[beleaguered]] {{-en-}} {{Xinj}} * belfry ==Hiika== # bantii mana sagadaa bakka bilbilli itti fannifamu
 342. {{k}} [[belfry]] {{-en-}} {{Xinj}} * belie ==Hiika== # yaada kijibaa kennuu # waan abdachiisan guutuu ykn galmaan ga'uu dhabuu
 343. {{k}} [[belie]] {{-en-}} {{Xinj}} * belief ==Hiika== # dhugeeffannaa, amantii
 344. {{k}} [[belief]] {{-en-}} {{Xinj}} * believe ==Hiika== # amanuu
 345. {{k}} [[believe]] {{-en-}} {{Xinj}} * believer ==Hiika== # amantuu, amanaa
 346. {{k}} [[believer]] {{-en-}} {{Xinj}} * belittle ==Hiika== # waan tokko gad xinneessuu, gati kan hin qabne fakkeessuu
 347. {{k}} [[belittle]] {{-en-}} {{Xinj}} * belittled ==Hiika== # balfamaa, balfamtuu
 348. {{k}} [[belittled]] {{-en-}} {{Xinj}} * bell ==Hiika== # korree, bilbila, qaacila
 349. {{k}} [[bell]] {{-en-}} {{Xinj}} * belle ==Hiika== # dubartii bareedduu
 350. {{k}} [[belle]] {{-en-}} {{Xinj}} * bellicose ==Hiika== # waraanaaf qoqophaa'uu, dubbii barbaaduu (waraana oofuf), dubbii tuttuquu, dira'uu
 351. {{k}} [[bellicose]] {{-en-}} {{Xinj}} * belligerent ==Hiika== # fedhii lolaaf qaban agarsiisuu, lola/dubbiif kaka'uu, dira'aa
 352. {{k}} [[belligerent]] {{-en-}} {{Xinj}} * bellow ==Hiika== # gadooduu (sababa dhukkubaatiin) # walitti iyyuu/caraanuu (aariidhaan)
 353. {{k}} [[bellow]] {{-en-}} {{Xinj}} * bellows ==Hiika== # buufaa
 354. {{k}} [[bellows]] {{-en-}} {{Xinj}} * belly ==Hiika== # huffaa, garaa
 355. {{k}} [[belly]] {{-en-}} {{Xinj}} * bellyful ==Hiika== # hanga danda'an obsuu
 356. {{k}} [[bellyful]] {{-en-}} {{Xinj}} * belong ==Hiika== # bakka taa'uu qabu kaa'uu # namaaf kennuu
 357. {{k}} [[belong]] {{-en-}} {{Xinj}} * belongings ==Hiika== # gabeenyaa, meeshaa
 358. {{k}} [[belongings]] {{-en-}} {{Xinj}} * beloved ==Hiika== # leelloo, jaallatamaa, jalaatamtuu
 359. {{k}} [[beloved]] {{-en-}} {{Xinj}} * below ==Hiika== # jalatti, gad, gajallaa
 360. {{k}} [[below]] {{-en-}} {{Xinj}} * belt ==Hiika== # qabattoo, saqqii, sabbata, gurda
 361. {{k}} [[belt]] {{-en-}} {{Xinj}} * belt (cartridge) ==Hiika== # zinnaara
 362. {{k}} [[belt (cartridge)]] {{-en-}} {{Xinj}} * bemoan ==Hiika== # gadda/komii qaban ibsuu
 363. {{k}} [[bemoan]] {{-en-}} {{Xinj}} * bemused ==Hiika== # joonja'anii sirriitti yaaduu dhabuu
 364. {{k}} [[bemused]] {{-en-}} {{Xinj}} * bench ==Hiika== # barcuma dalgaa
 365. {{k}} [[bench]] {{-en-}} {{Xinj}} * bend ==Hiika== # goobachuu, goobsuu, {{maq}} jallachuu, dabsuu, marfata daandii
 366. {{k}} [[bend]] {{-en-}} {{Xinj}} * bender ==Hiika== # tibba alkoolii baay'een itti dhugamu
 367. {{k}} [[bender]] {{-en-}} {{Xinj}} * beneath ==Hiika== # jala # kan sadarkaadhaan hin gitne
 368. {{k}} [[beneath]] {{-en-}} {{Xinj}} * benediction ==Hiika== # kadhannaa, eebba (nyaata dura yookin xumura saagantaa mana sagadaa irratti)
 369. {{k}} [[benediction]] {{-en-}} {{Xinj}} * benefaction ==Hiika== # kennaa, waan gochaa gaariidhaaf kenname
 370. {{k}} [[benefaction]] {{-en-}} {{Xinj}} * benefactor ==Hiika== # nama manneen barnootaa, hospitaalootaa fi dhaabbattoota gargaarsaatiif maallaqa arjoomu
 371. {{k}} [[benefactor]] {{-en-}} {{Xinj}} * beneficence ==Hiika== # arjummaa
 372. {{k}} [[beneficence]] {{-en-}} {{Xinj}} * beneficent ==Hiika== # arjaa
 373. {{k}} [[beneficent]] {{-en-}} {{Xinj}} * beneficial ==Hiika== # faayidaa qabeessa, gaarii
 374. {{k}} [[beneficial]] {{-en-}} {{Xinj}} * beneficiary ==Hiika== # tajaajilamaa, tajaajilamtuu
 375. {{k}} [[beneficiary]] {{-en-}} {{Xinj}} * benefit ==Hiika== # dantaa, bu'a
 376. {{k}} [[benefit]] {{-en-}} {{Xinj}} * benevolence ==Hiika== # arjummaa, waan gaarii hojechuu, tolaa ooluu
 377. {{k}} [[benevolence]] {{-en-}} {{Xinj}} * benevolent ==Hiika== #gargaaraa, arjaa # bu'aa argachuu caalaatti waan gaarii kan hojjetu
 378. {{k}} [[benevolent]] {{-en-}} {{Xinj}} * benighted ==Hiika== # wallaalaa, doofaa, kan hin baranne
 379. {{k}} [[benighted]] {{-en-}} {{Xinj}} * benign ==Hiika== # arjaa, gara-laafessa # qilleensa gaarii namatti tolu # dhiitoo balaa hamaa namatti hin fidne
 380. {{k}} [[benign]] {{-en-}} {{Xinj}} * bent ==Hiika== # kennaa/dandeettii uumamaa {{maqi}}# kan hin amanamne, sobduu, kijibduu # luuxii, daansee duufaa, jallaa, shalaaltuu
 381. {{k}} [[bent]] {{-en-}} {{Xinj}} * benzene ==Hiika== # beenzina
 382. {{k}} [[benzene]] {{-en-}} {{Xinj}} * bequeath ==Hiika== # dhaamoo Kennuu, dhaalchisuu
 383. {{k}} [[bequeath]] {{-en-}} {{Xinj}} * bequest ==Hiika== # yeroo du'u qabeenyaa nami isa kaaniif dhiisee deemu
 384. {{k}} [[bequest]] {{-en-}} {{Xinj}} * berate ==Hiika== # ifachuu
 385. {{k}} [[berate]] {{-en-}} {{Xinj}} * berating ==Hiika== # ifannaa, ifaatii
 386. {{k}} [[berating]] {{-en-}} {{Xinj}} * bereave ==Hiika== # kophaatti hafuu (waan firri nama jalaa du'ef)
 387. {{k}} [[bereave]] {{-en-}} {{Xinj}} * bereaved ==Hiika== # firri yeroo dhihootti kan jalaa du'e,
 388. {{k}} [[bereaved]] {{-en-}} {{Xinj}} * bereavement ==Hiika== # gadda guddaa (du'aan kan wal qabate)
 389. {{k}} [[bereavement]] {{-en-}} {{Xinj}} * beret ==Hiika== # abdii, deggersa yookiin yaadaa qabaachuu dhabuu # humna qabaachuu dhabuu
 390. {{k}} [[beret]] {{-en-}} {{Xinj}} * beret ==Hiika== # beeree, koofiyyaa
 391. {{k}} [[beret]] {{-en-}} {{Xinj}} * berry ==Hiika== # goraa
 392. {{k}} [[berry]] {{-en-}} {{Xinj}} * berserk ==Hiika== # aariidhaan to'annaadhaa ala ta'uu
 393. {{k}} [[berserk]] {{-en-}} {{Xinj}} * berth ==Hiika== # bakka ciisichaa (doonii, baabuura irra)
 394. {{k}} [[berth]] {{-en-}} {{Xinj}} * beseech ==Hiika== # Kadhachuu
 395. {{k}} [[beseech]] {{-en-}} {{Xinj}} * beset ==Hiika== # sossodaachisuu, rakkisuu (kallattii hunda irraa)
 396. {{k}} [[beset]] {{-en-}} {{Xinj}} * beside ==Hiika== # Cinaa, maddii, bira
 397. {{k}} [[beside]] {{-en-}} {{Xinj}} * besides ==Hiika== # dabalee, dabalataan # malee {{dab}} akkasumas
 398. {{k}} [[besides]] {{-en-}} {{Xinj}} * besiege ==Hiika== # naannoo tokkotti marsuu (Waraanarratti)
 399. {{k}} [[besiege]] {{-en-}} {{Xinj}} * besmirch ==Hiika== # kabajaa namaa miidhuu
 400. {{k}} [[besmirch]] {{-en-}} {{Xinj}} * besom ==Hiika== # heennaa (Gosa daggalaa yookiin margaati)
 401. {{k}} [[besom]] {{-en-}} {{Xinj}} * besotted ==Hiika== # raata'uu, dawwaa'uu (sababa jaalalaatiin)
 402. {{k}} [[besotted]] {{-en-}} {{Xinj}} * best ==Hiika== # hunda irra kan caalu, cufa irra dansaa
 403. {{k}} [[best]] {{-en-}} {{Xinj}} * bestial ==Hiika== # hamaa, amala bineensaa kan qabu
 404. {{k}} [[bestial]] {{-en-}} {{Xinj}} * bestiality ==Hiika== # hammeenya, amala bineensummaa
 405. {{k}} [[bestiality]] {{-en-}} {{Xinj}} * bestir ==Hiika== # Si'aawuu, hojidhaan qabamuu
 406. {{k}} [[bestir]] {{-en-}} {{Xinj}} * best man ==Hiika== # saakuma, waa'ila, miinjee, jaaloo
 407. {{k}} [[best man]] {{-en-}} {{Xinj}} * bestow ==Hiika== # kennaa kennuu
 408. {{k}} [[bestow]] {{-en-}} {{Xinj}} * bet ==Hiika== # Jirraa, qotee, nokkorroo, qotinyaa
 409. {{k}} [[bet]] {{-en-}} {{Xinj}} * betoken ==Hiika== # agarsiisuu (akka mallattootti)
 410. {{k}} [[betoken]] {{-en-}} {{Xinj}} * betray ==Hiika== # haaluu, ganuu
 411. {{k}} [[betray]] {{-en-}} {{Xinj}} * betrayal ==Hiika== # ganumsa
 412. {{k}} [[betrayal]] {{-en-}} {{Xinj}} * betroth ==Hiika== # naqachuu, qaadhimmachuu, kaadhimmachuu
 413. {{k}} [[betroth]] {{-en-}} {{Xinj}} * betrothal ==Hiika== # waligaltee wal fuudhuu
 414. {{k}} [[betrothal]] {{-en-}} {{Xinj}} * betrothed ==Hiika== # wal kaadhimachuu (fuudhaaf)
 415. {{k}} [[betrothed]] {{-en-}} {{Xinj}} * better ==Hiika== # daran
 416. {{k}} [[better]] {{-en-}} {{Xinj}} * betterment ==Hiika== # fooyya'ina
 417. {{k}} [[betterment]] {{-en-}} {{Xinj}} * between ==Hiika== # gidduu, walakkaa
 418. {{k}} [[between]] {{-en-}} {{Xinj}} * bevel ==Hiika== # waan tokko kallattii tokko irraa xinnoo ol qabuu (habalaka akka ta'uuf)
 419. {{k}} [[bevel]] {{-en-}} {{Xinj}} * beverage ==Hiika== # dhugaatii
 420. {{k}} [[beverage]] {{-en-}} {{Xinj}} * bevy ==Hiika== # gartuu guddaa
 421. {{k}} [[bevy]] {{-en-}} {{Xinj}} * bewail ==Hiika== # gadda qaban ibsuu
 422. {{k}} [[bewail]] {{-en-}} {{Xinj}} * beware ==Hiika== # eeguu
 423. {{k}} [[beware]] {{-en-}} {{Xinj}} * bewilder ==Hiika== # waliin dha'uu, joonjessuu
 424. {{k}} [[bewilder]] {{-en-}} {{Xinj}} * bewitch ==Hiika== # waa namatti tolchuu # hawwachuu, harkisuu (bareedinaan)
 425. {{k}} [[bewitch]] {{-en-}} {{Xinj}} * beyond ==Hiika== # taree, darbee # gama, caalaa, irra
 426. {{k}} [[beyond]] {{-en-}} {{Xinj}} * biannual ==Hiika== # waggaatti Si'a lama
 427. {{k}} [[biannual]] {{-en-}} {{Xinj}} * Bias ==Hiika== # gama tokkoof looguu # huccuu xiyyoo isaa irraan dalga murame
 428. {{k}} [[Bias]] {{-en-}} {{Xinj}} * bib ==Hiika== # yeroo daa'imman buddeen nyaatan huccuu morma Isaanii jala kaa'amu
 429. {{k}} [[bib]] {{-en-}} {{Xinj}} * Bible ==Hiika== # Macaafa Qulquiuu
 430. {{k}} [[Bible]] {{-en-}} {{Xinj}} * Biblical ==Hiika== # kan Macaafa Qulqulluu
 431. {{k}} [[Biblical]] {{-en-}} {{Xinj}} * bibliography ==Hiika== # kitaabilee wabii # qu'annoo seenaa fi maxxansa kitaabaa
 432. {{k}} [[bibliography]] {{-en-}} {{Xinj}} * bibliophile ==Hiika== # nama kitaaba jaallatu
 433. {{k}} [[bibliophile]] {{-en-}} {{Xinj}} * bibulous ==Hiika== # nama baay'isee dhugaatii alkoolii jaallatu
 434. {{k}} [[bibulous]] {{-en-}} {{Xinj}} * bicentenary ==Hiika== # Waggaa 200ffaa
 435. {{k}} [[bicentenary]] {{-en-}} {{Xinj}} * bicentennial ==Hiika== # waggaa dhibba lamatti si'a tokko waan ta'u
 436. {{k}} [[bicentennial]] {{-en-}} {{Xinj}} * biceps ==Hiika== # maashaalee kan irree
 437. {{k}} [[biceps]] {{-en-}} {{Xinj}} * bicker ==Hiika== # waan faayidaa hin qabne irratti waliti falmu
 438. {{k}} [[bicker]] {{-en-}} {{Xinj}} * bickering ==Hiika== # qoccolloo, atakaaroo
 439. {{k}} [[bickering]] {{-en-}} {{Xinj}} * bicycle ==Hiika== # biskiliittii
 440. {{k}} [[bicycle]] {{-en-}} {{Xinj}} * bid ==Hiika== # caalbaasii irratti waa bituf gatii kenname # caalbaasii # yaalii, carraaqqii {{goch}} gatii dhiyeessuu
 441. {{k}} [[bid]] {{-en-}} {{Xinj}} * biddable ==Hiika== # abboomamtuu, abboomamaa
 442. {{k}} [[biddable]] {{-en-}} {{Xinj}} * bide ==Hiika== # Carraa gaarii eeggachuu
 443. {{k}} [[bide]] {{-en-}} {{Xinj}} * bidet ==Hiika== # Xistii (Saafaa kan irratti waa hojjetamu)
 444. {{k}} [[bidet]] {{-en-}} {{Xinj}} * biennial ==Hiika== # waan waggaa lama lamatti ta'u {{maq}} gosa biqiltuu wagga lamaaf jiraatu kan waggaa lammaffaa irratti daraaru
 445. {{k}} [[biennial]] {{-en-}} {{Xinj}} * bier ==Hiika== # saanduqa recffaa
 446. {{k}} [[bier]] {{-en-}} {{Xinj}} * biff ==Hiika== # dha'uu, rukutuu. gobuu
 447. {{k}} [[biff]] {{-en-}} {{Xinj}} * bifocal ==Hiika== # naaduraa (manaxxiri) leensii lama qabu kan fagoottis dhihoottis agarsisuu danda'u
 448. {{k}} [[bifocal]] {{-en-}} {{Xinj}} * bifurcate ==Hiika== # kallatti lama irraa damee godhachuu yookiin hiramuu (muka, daandii, lagaa fi kk fakkataniif)
 449. {{k}} [[bifurcate]] {{-en-}} {{Xinj}} * big ==Hiika== # guddaa
 450. {{k}} [[big]] {{-en-}} {{Xinj}} * bigamy ==Hiika== # utuu haadha manaa Seeraa qabanii dubartii kan biroo fuudhuu
 451. {{k}} [[bigamy]] {{-en-}} {{Xinj}} * bight ==Hiika== # galoo galaanaa
 452. {{k}} [[bight]] {{-en-}} {{Xinj}} * bigot ==Hiika== # waa'ee amanti fi siyaasaa ilaalchisee nama tasa ejjennoo isaa hin jijjiirre, waan nami biroon ittiin jedhus kan hin dhageenye, makararsaa, rincicaa
 453. {{k}} [[bigot]] {{-en-}} {{Xinj}} * bigoted ==Hiika== # rincicaa, yaada gogaa, nama yaada namaa hin fudhanne
 454. {{k}} [[bigoted]] {{-en-}} {{Xinj}} * bigotry ==Hiika== # makararsummaa, rincicummaa
 455. {{k}} [[bigotry]] {{-en-}} {{Xinj}} * bigwig ==Hiika== # nama barbaachisaa
 456. {{k}} [[bigwig]] {{-en-}} {{Xinj}} * bike ==Hiika== # bisiklittii # dokdokkee, doqdoqqee
 457. {{k}} [[bike]] {{-en-}} {{Xinj}} * bikini ==Hiika== # wayyaa/huccuu daakaa (kan dubartii)
 458. {{k}} [[bikini]] {{-en-}} {{Xinj}} * bilateral ==Hiika== # Kan gartuulee lamaa, Kan biyyoota lamaa
 459. {{k}} [[bilateral]] {{-en-}} {{Xinj}} * bilberry ==Hiika== # gosa saaxoo Awurooppaa Kaabaa keessatti argamu
 460. {{k}} [[bilberry]] {{-en-}} {{Xinj}} * bile ==Hiika== # hadhooftuu
 461. {{k}} [[bile]] {{-en-}} {{Xinj}} * bile duct ==Hiika== # ujummoo hadhooftuu
 462. {{k}} [[bile duct]] {{-en-}} {{Xinj}} * bilge ==Hiika== # afaala doonii (isa gara jalaatiin jiru) # bishaan samaa afaala doonii irratti walitti qubamu # haasaa faayidaa hin yabne
 463. {{k}} [[bilge]] {{-en-}} {{Xinj}} * bilingual ==Hiika== # aflamee
 464. {{k}} [[bilingual]] {{-en-}} {{Xinj}} * bilious ==Hiika== # dhukkubsachuu # ori'aa, nyanyee # halluu namatti hin tolle
 465. {{k}} [[bilious]] {{-en-}} {{Xinj}} * bill ==Hiika== # naga'ee (kan bilbilaa, ellektirikii fi kkf) # sagantaa bashannanaa (mana tiyaatiraa, siniimaa fi Kkf) # seera haaraa baasuuf yaada barreeffamaan dhihaate (paarlaamaaf) # poostarii # afaan Simbirroo
 466. {{k}} [[bill]] {{-en-}} {{Xinj}} * billet ==Hiika== # mana loltootaa (kan yeroof Keessa jiraatan)
 467. {{k}} [[billet]] {{-en-}} {{Xinj}} * billhook ==Hiika== # maancaa, qoncooraa
 468. {{k}} [[billhook]] {{-en-}} {{Xinj}} * billiards ==Hiika== # biiliiyaardi
 469. {{k}} [[billiards]] {{-en-}} {{Xinj}} * billion ==Hiika== # biliiyooni
 470. {{k}} [[billion]] {{-en-}} {{Xinj}} * billow ==Hiika== # dambalii, dhahaa galaanaa
 471. {{k}} [[billow]] {{-en-}} {{Xinj}} * Billy-goat ==Hiika== # re'ee korma
 472. {{k}} [[Billy-goat]] {{-en-}} {{Xinj}} * bimbo ==Hiika== # shamarree bareedduu garuu beekumsa kan in qabne # raatuu, jufunfula
 473. {{k}} [[bimbo]] {{-en-}} {{Xinj}} * bimonthly ==Hiika== # ji'a lama lamatti
 474. {{k}} [[bimonthly]] {{-en-}} {{Xinj}} * bin ==Hiika== # barmeela yookiin meeshaa kan biroo waan akka midhaan callaa fi kkf keessa kaa'an
 475. {{k}} [[bin]] {{-en-}} {{Xinj}} * binary ==Hiika== # mirree yookiin lama lamaan walitti kan hidhame
 476. {{k}} [[binary]] {{-en-}} {{Xinj}} * bind ==Hiika== # hidhuu # walitti qabsiisuu, jalladuu {{maq}} haala dallansiisaa ta'e
 477. {{k}} [[bind]] {{-en-}} {{Xinj}} * binder ==Hiika== # meeshaa kitaaba ittiin jildan
 478. {{k}} [[binder]] {{-en-}} {{Xinj}} * binding ==Hiika== # jildii
 479. {{k}} [[binding]] {{-en-}} {{Xinj}} * binge ==Hiika== # yeroo nyaati fi dhugaatiin baay'een itti nyaatamuf dhugamu {{goch}} kan barbaachisu olitti nyaachuu fi dhuguu
 480. {{k}} [[binge]] {{-en-}} {{Xinj}} * binoculars ==Hiika== # naduraa
 481. {{k}} [[binoculars]] {{-en-}} {{Xinj}} * biochemistry ==Hiika== # wantoonni lubbuu qaban keemikaalii akkamii irraa akka tolfaman saayinsii qu'atu {{maq}} waan baakteeriiyaadhaan tortoruu danda'u
 482. {{k}} [[biochemistry]] {{-en-}} {{Xinj}} * biodegradable ==Hiika== # waan baakteriyaadhaan tortoruu danda'u
 483. {{k}} [[biodegradable]] {{-en-}} {{Xinj}} * biography ==Hiika== # seenaa jireenyaa
 484. {{k}} [[biography]] {{-en-}} {{Xinj}} * biologist ==Hiika== # ogeessa waa'ee bineeldaa/neefkaa fi biqiltuu qu'atu
 485. {{k}} [[biologist]] {{-en-}} {{Xinj}} * biology ==Hiika== # baawoloojii, Saayinsi waa'ee wantoota lubbuu qabanii qo'atu
 486. {{k}} [[biology]] {{-en-}} {{Xinj}} * bionic ==Hiika== # qaama artifiishaalii ta'e kan garuu waanta dhalli namaa hojjechuu hin dandeenye hojjetu
 487. {{k}} [[bionic]] {{-en-}} {{Xinj}} * biopsy ==Hiika== # waa'ee dhukkuba nama tokkoo baruuf dhangala'aa yookiin tiishuu dhukkubsataa sanaa irraa muramee bahe irratti qorannoo adeemsitamu
 488. {{k}} [[biopsy]] {{-en-}} {{Xinj}} * biped ==Hiika== # uumama miilla lama qabu
 489. {{k}} [[biped]] {{-en-}} {{Xinj}} * biplane ==Hiika== # xiyyaara durii kan gami tokko baallee lama lama qabu
 490. {{k}} [[biplane]] {{-en-}} {{Xinj}} * birch ==Hiika== # harcummee, lichoo
 491. {{k}} [[birch]] {{-en-}} {{Xinj}} * bird ==Hiika== # simbira, simbirroo
 492. {{k}} [[bird]] {{-en-}} {{Xinj}} * bird-pepper ==Hiika== # barbaree
 493. {{k}} [[bird-pepper]] {{-en-}} {{Xinj}} * birr ==Hiika== # qarshii, birrii
 494. {{k}} [[birr]] {{-en-}} {{Xinj}} * birth ==Hiika== # dhaloota
 495. {{k}} [[birth]] {{-en-}} {{Xinj}} * birth rate ==Hiika== # hammamtaa da'umsaa
 496. {{k}} [[birth rate]] {{-en-}} {{Xinj}} * birthday ==Hiika== # gubbee buufata, guyyaa dhalootaa
 497. {{k}} [[birthday]] {{-en-}} {{Xinj}} * birthmark ==Hiika== # biduu (bakka maaramiin dhungatte)
 498. {{k}} [[birthmark]] {{-en-}} {{Xinj}} * birthplace ==Hiika== # biyya/bakka dhalootaa
 499. {{k}} [[birthplace]] {{-en-}} {{Xinj}} * birthright ==Hiika== # mirga nami tokko dhalootaan qabu
 500. {{k}} [[birthright]] {{-en-}} {{Xinj}} * biscuit ==Hiika== # biskuttii
 501. {{k}} [[biscuit]] {{-en-}} {{Xinj}} * bisect ==Hiika== # waan tokko iddoo lamatti addaan baasuu
 502. {{k}} [[bisect]] {{-en-}} {{Xinj}} * bisexual ==Hiika== # nafsaala dhiiraas dubartiis Kan qabu # gara dubartittis gara dhiiraattis kan harkifamu
 503. {{k}} [[bisexual]] {{-en-}} {{Xinj}} * bishop ==Hiika== # abuunii
 504. {{k}} [[bishop]] {{-en-}} {{Xinj}} * bishops weed ==Hiika== # absuuda adii, sunqoo adi, macaafata adii
 505. {{k}} [[bishops weed]] {{-en-}} {{Xinj}} * bison ==Hiika== # gosa bineeldaa/neefkaa gafarsa fakkaatu (kan Ameeriikaa fi Awurooppaa keessatti argamu)
 506. {{k}} [[bison]] {{-en-}} {{Xinj}} * bistro ==Hiika== # mana nyaataa xinnoo
 507. {{k}} [[bistro]] {{-en-}} {{Xinj}} * bit ==Hiika== # waan xinnoo, bicuu # luugama # meeshaa waa ittiin huran
 508. {{k}} [[bit]] {{-en-}} {{Xinj}} * bitch ==Hiika== # saree dhaltuu
 509. {{k}} [[bitch]] {{-en-}} {{Xinj}} * bite ==Hiika== # ciniinuu # hidduu # waan tokko jabeessanii qabuu # haala nama gammachiisuun ta'uu baatus waan tokkotti mikaa uu {{maq}} # ciniinnaa # nyaata # madaa (kan bookeen busaa fi wantoonni fafakkaatan uuman)
 510. {{k}} [[bite]] {{-en-}} {{Xinj}} * biting ==Hiika== # iddituu, iddaa
 511. {{k}} [[biting]] {{-en-}} {{Xinj}} * bitter ==Hiika== # hadhaa'aa, hadhooftuu
 512. {{k}} [[bitter]] {{-en-}} {{Xinj}} * bitterly ==Hiika== # hadheeffachuudhaan
 513. {{k}} [[bitterly]] {{-en-}} {{Xinj}} * bittern ==Hiika== # gosa sombirroo naannoo lagaa Jiraattu
 514. {{k}} [[bittern]] {{-en-}} {{Xinj}} * bitterness ==Hiika== # hadheenya, hadhaa'uu
 515. {{k}} [[bitterness]] {{-en-}} {{Xinj}} * bitumen ==Hiika== # reenjii
 516. {{k}} [[bitumen]] {{-en-}} {{Xinj}} * bivouac ==Hiika== # kaampii loltootaa kan yeroo gabaabaadhaaf tajaajila Kennu
 517. {{k}} [[bivouac]] {{-en-}} {{Xinj}} * bizarre ==Hiika== # waan keessummaa, waan hagasmara hin baramne
 518. {{k}} [[bizarre]] {{-en-}} {{Xinj}} * blab ==Hiika== # iccitii baasuu (kees. ofeeggannoo malee legelleguudhaan)
 519. {{k}} [[blab]] {{-en-}} {{Xinj}} * Blabber ==Hiika== # xibaaruu, legelleguu
 520. {{k}} [[Blabber]] {{-en-}} {{Xinj}} * blabberer ==Hiika== # xibaaraa, xibaartuu
 521. {{k}} [[blabberer]] {{-en-}} {{Xinj}} * black ==Hiika== # gurraacha, gurrattii
 522. {{k}} [[black]] {{-en-}} {{Xinj}} * black ant ==Hiika== # mixii, goondaa
 523. {{k}} [[black ant]] {{-en-}} {{Xinj}} * black cumin ==Hiika== # absuuda gurraacha, sungoo gurraacha, macaafata gurraacha
 524. {{k}} [[black cumin]] {{-en-}} {{Xinj}} * black soil ==Hiika== # biyyoo gurraacha
 525. {{k}} [[black soil]] {{-en-}} {{Xinj}} * blackberry ==Hiika== # goraa
 526. {{k}} [[blackberry]] {{-en-}} {{Xinj}} * blackboard ==Hiika== # gabatee guraacha, loohii
 527. {{k}} [[blackboard]] {{-en-}} {{Xinj}} * blacken ==Hiika== # gurraachessuu
 528. {{k}} [[blacken]] {{-en-}} {{Xinj}} * blackened ==Hiika== # guraacha'aa, guraachoftuu
 529. {{k}} [[blackened]] {{-en-}} {{Xinj}} * blackhead ==Hiika== # waan gurraacha tuqaa fakkaatu kan gogaa dhagnaa irratti bahu (Finnisa kan fakkaatuu)
 530. {{k}} [[blackhead]] {{-en-}} {{Xinj}} * blackish ==Hiika== # cilaattoftuu, gurraacha'aa, gurraachooftuu
 531. {{k}} [[blackish]] {{-en-}} {{Xinj}} * blacklist ==Hiika== # tarreeffama maqaa namoota dhaabbata yookiin mootummaa biratti fudhatama hin qabnee
 532. {{k}} [[blacklist]] {{-en-}} {{Xinj}} * blackmail ==Hiika== # sossodaachisanii maallaqa fudhachuu (iccitiin baasa, maqaan balleessa jechuudhaan) # sossodachisuu
 533. {{k}} [[blackmail]] {{-en-}} {{Xinj}} * blackmailer ==Hiika== # sossodaachiisee nama maallaqa fudhatu (maqaan balleessa jechuudhaan)
 534. {{k}} [[blackmailer]] {{-en-}} {{Xinj}} * blackout ==Hiika== # yeroo humni ellektirikii addaan citutti dukkana uumamu # yeroof ofwallaaluu/waa hubachuuf rakkachuu # yeroo humni ellektirikii badee ibsaan guutuummaan guutuutti itti dhaamu # Odeeffannoon akka hin iftoomne yeroo itti ittifamu
 535. {{k}} [[blackout]] {{-en-}} {{Xinj}} * black-pepper ==Hiika== # Sinichoo (qunda barbaree)
 536. {{k}} [[black-pepper]] {{-en-}} {{Xinj}} * blacksmith ==Hiika== # tumtuu
 537. {{k}} [[blacksmith]] {{-en-}} {{Xinj}} * blackthorn ==Hiika== # gosa biqiltuu qoraattii qabu
 538. {{k}} [[blackthorn]] {{-en-}} {{Xinj}} * bladder ==Hiika== # buufanyi, afuuffee
 539. {{k}} [[bladder]] {{-en-}} {{Xinj}} * blade ==Hiika== # qara (kan goraadee, haaduu fi kkf) # shiggiree, feellaa
 540. {{k}} [[blade]] {{-en-}} {{Xinj}} * blame ==Hiika== # haalachuu, komachuu
 541. {{k}} [[blame]] {{-en-}} {{Xinj}} * blameworthy ==Hiika== # dogoggora hojetamef nama itti gaafatamuu yookiin qeeqamuu qabu
 542. {{k}} [[blameworthy]] {{-en-}} {{Xinj}} * blanch ==Hiika== # sababa naasuu, sodaa fi kk fakkaataniitiin daalachaa'uu # nyaata qopheessuu (kees. kuduraa affeelame)
 543. {{k}} [[blanch]] {{-en-}} {{Xinj}} * bland ==Hiika== # Waan nama hawwatu kan hin qabne # waan hagasmara jabaa hin taane
 544. {{k}} [[bland]] {{-en-}} {{Xinj}} * bland ==Hiika== # dooyyoo (kan mimmixa hin qabne)
 545. {{k}} [[bland]] {{-en-}} {{Xinj}} * blandishment ==Hiika== # saadoo (namni tokko waa akka hojjetuuf jajjabeessuu)
 546. {{k}} [[blandishment]] {{-en-}} {{Xinj}} * blank ==Hiika== # duwwaa, qullaa, qulqulluu
 547. {{k}} [[blank]] {{-en-}} {{Xinj}} * blanket ==Hiika== # banjaa, baanaa, awusaa
 548. {{k}} [[blanket]] {{-en-}} {{Xinj}} * blare ==Hiika== # iyyuu (sagalee guddaadhaan) # Sagalee namatti hin tolle dhageessisuu
 549. {{k}} [[blare]] {{-en-}} {{Xinj}} * blarney ==Hiika== # saadoo (hojii gaariis ta'e gadhee namni tokko akka hojjietu jajjabeessuu)
 550. {{k}} [[blarney]] {{-en-}} {{Xinj}} * blasé ==Hiika== # nama hagasmara waa isa hin dinqine (isaaf haaraa waan hin taaneef)
 551. {{k}} [[blasé]] {{-en-}} {{Xinj}} * blaspheme ==Hiika== # maqaa Waaqayyootiin Kakachuu, Waa'ee Waaqayyoo yookiin waa'ee wantoota qulqulluu waan gaarii dubbachuu dhabuu
 552. {{k}} [[blaspheme]] {{-en-}} {{Xinj}} * blasphemous ==Hiika== # Waaqayyoofis ta'e wantoota qulqulluuf kabajaa nama hin kennine
 553. {{k}} [[blasphemous]] {{-en-}} {{Xinj}} * blasphemy ==Hiika== # maqaa Waaqayyoo xureessuu
 554. {{k}} [[blasphemy]] {{-en-}} {{Xinj}} * blast ==Hiika== #dhohiinsa jabaa # qilleensa tasa bubbisu # sagantaa bashannanaa gaarii # Sagalee xurumbaa, makiinaa, furiyoo fi kkf {{goch}} # caccabsuu (dhoosuudhaan) # coolliguu (biqiltuuf) # humnaan rukutuu
 555. {{k}} [[blast]] {{-en-}} {{Xinj}} * blast furnace ==Hiika== # daaressituu
 556. {{k}} [[blast furnace]] {{-en-}} {{Xinj}} * blatant ==Hiika== # qaanii yookiin saalfii tokko malee kan hojjetame, dhoksaa malee, waan ifaa
 557. {{k}} [[blatant]] {{-en-}} {{Xinj}} * blather ==Hiika== # haasaa gowwaa
 558. {{k}} [[blather]] {{-en-}} {{Xinj}} * blaze ==Hiika== # ibidda balalchu # halluu yookiin ifa baay'ee dammaqu (kan ellektiriiki fi kkf) {{goch}}# balalchuu # dammaquu (ifa, halluufi kk fakkataniif) # baay'ee aaruu
 559. {{k}} [[blaze]] {{-en-}} {{Xinj}} * blazer ==Hiika== # jaakkeettii yunifoormii (akka mallattootti kan uffatamu)
 560. {{k}} [[blazer]] {{-en-}} {{Xinj}} * bleach ==Hiika== # addaachuu, addeessuu (keemikaalii fi kk fakkaataniin)
 561. {{k}} [[bleach]] {{-en-}} {{Xinj}} * bieachers ==Hiika== # bakka teessummaa kan dirree Ispoorti (kan awayaata yookiin soraa hin qabne)
 562. {{k}} [[bieachers]] {{-en-}} {{Xinj}} * bleak ==Hiika== # lafa qoddee yookiin qoordii kan muki irra hin jirre # kan abdii hin qabne, gaddisiisa
 563. {{k}} [[bleak]] {{-en-}} {{Xinj}} * bleary ==Hiika== # boora'aa (ijaaf)
 564. {{k}} [[bleary]] {{-en-}} {{Xinj}} * bleat ==Hiika== # marrachuu, mar'achuu
 565. {{k}} [[bleat]] {{-en-}} {{Xinj}} * bleed ==Hiika== # dhiiguu
 566. {{k}} [[bleed]] {{-en-}} {{Xinj}} * bleep ==Hiika== # sagalee qalloo iyyitu kan ganama yeroo reediyoon tamsaasa jalqabuuf jedhutti dhageessifamtu fi kkf
 567. {{k}} [[bleep]] {{-en-}} {{Xinj}} * blemish ==Hiika== # mudaa, hanqina, fafa, hir'ina
 568. {{k}} [[blemish]] {{-en-}} {{Xinj}} * blench ==Hiika== # sababa sodaatiin sochii tasaa gochuu
 569. {{k}} [[blench]] {{-en-}} {{Xinj}} * blend ==Hiika== #walitti makuu # makaa
 570. {{k}} [[blend]] {{-en-}} {{Xinj}} * blender ==Hiika== # maashinii nyaata bulleessee walitti maku
 571. {{k}} [[blender]] {{-en-}} {{Xinj}} * bless ==Hiika== # eebbisuu
 572. {{k}} [[bless]] {{-en-}} {{Xinj}} * blessed ==Hiika== # eebbifamaa, eebbifamtuu
 573. {{k}} [[blessed]] {{-en-}} {{Xinj}} * blessing ==Hiika== # eebba, nagaroo
 574. {{k}} [[blessing]] {{-en-}} {{Xinj}} * blether ==Hiika== # haasaa gowwaa
 575. {{k}} [[blether]] {{-en-}} {{Xinj}} * blight ==Hiika== # dhukkuba biqiltuu
 576. {{k}} [[blight]] {{-en-}} {{Xinj}} * blind ==Hiika== # jaamaa
 577. {{k}} [[blind]] {{-en-}} {{Xinj}} * blinder ==Hiika== # xaba kuphaa irratti dinqisiisaa ta'e
 578. {{k}} [[blinder]] {{-en-}} {{Xinj}} * blindfold ==Hiika== # ija hiidhuu yookiin haguuguu (huccuu wayiitiin)
 579. {{k}} [[blindfold]] {{-en-}} {{Xinj}} * blink ==Hiika== # ya liphisachuu, ija banani jununfachuu, libsachuu
 580. {{k}} [[blink]] {{-en-}} {{Xinj}} * blip ==Hiika== # ampuulii xinnoo iskiriinii raadaarii irraa iftu # jijiirama tasaa
 581. {{k}} [[blip]] {{-en-}} {{Xinj}} * bliss ==Hiika== # gammachuu guddaa, burraaqqii
 582. {{k}} [[bliss]] {{-en-}} {{Xinj}} * blissful ==Hiika== # nama gammachuu guddaa qabu
 583. {{k}} [[blissful]] {{-en-}} {{Xinj}} * blister ==Hiika== # madaa bishaan dhubbe {{goch}} dhubbuu
 584. {{k}} [[blister]] {{-en-}} {{Xinj}} * blithe ==Hiika== # gammachuu kan qabu
 585. {{k}} [[blithe]] {{-en-}} {{Xinj}} * blitz ==Hiika== # haleellaa xiyyaaraan diina irratti raawwatamu # humna guutuudhaan waa hojechuu
 586. {{k}} [[blitz]] {{-en-}} {{Xinj}} * blizzard ==Hiika== # rooba cabbii jabaa kan qilleensas qabu
 587. {{k}} [[blizzard]] {{-en-}} {{Xinj}} * bloated ==Hiika== # afuufamaa, bokokaa
 588. {{k}} [[bloated]] {{-en-}} {{Xinj}} * bloater ==Hiika== # qoonxaa foon qurxummii (kan ashaboo fi aaraan gogfame)
 589. {{k}} [[bloater]] {{-en-}} {{Xinj}} * blob ==Hiika== # copha furdaa, coba furdaa
 590. {{k}} [[blob]] {{-en-}} {{Xinj}} * bloc ==Hiika== # fedhii wal fakkaataa qaban irraa ka'uudhaan biyyoota yookiin paartilee gamtaa uuman
 591. {{k}} [[bloc]] {{-en-}} {{Xinj}} * block ==Hiika== # danquu, ugguruu
 592. {{k}} [[block]] {{-en-}} {{Xinj}} * blockade ==Hiika== # bakka tokkotti marsuu (akka diinni hin miliqineef) {{goch}} cufuu
 593. {{k}} [[blockade]] {{-en-}} {{Xinj}} * blockbuster ==Hiika== # kitaaba yookiin filmii akka gaariitti fudhatama argate (kan milkaa'e)
 594. {{k}} [[blockbuster]] {{-en-}} {{Xinj}} * blocked ==Hiika== # cufaa
 595. {{k}} [[blocked]] {{-en-}} {{Xinj}} * blockhead ==Hiika== # nama waa hin galleef, Jufunfula
 596. {{k}} [[blockhead]] {{-en-}} {{Xinj}} * bloke ==Hiika== # nama
 597. {{k}} [[bloke]] {{-en-}} {{Xinj}} * blond ==Hiika== # rifeensa gara bifa warqeetti gaalchu (Kan dubartii)
 598. {{k}} [[blond]] {{-en-}} {{Xinj}} * blonde ==Hiika== # dubartii rifeensi ishee warqee fakkaatu
 599. {{k}} [[blonde]] {{-en-}} {{Xinj}} * blood ==Hiika== # dhiiga
 600. {{k}} [[blood]] {{-en-}} {{Xinj}} * blood feud ==Hiika== # nama dhiigaan wal barbaadu (wal ajjeesuuf)
 601. {{k}} [[blood feud]] {{-en-}} {{Xinj}} * blood money ==Hiika== # gumaa
 602. {{k}} [[blood money]] {{-en-}} {{Xinj}} * blood relative ==Hiika== # fonkaa, fira dhiigaa
 603. {{k}} [[blood relative]] {{-en-}} {{Xinj}} * blood vessel ==Hiika== # aammoo, ujummoo dhiigaa
 604. {{k}} [[blood vessel]] {{-en-}} {{Xinj}} * bloodhound ==Hiika== # gosa saree fooliidhaan faana namaa yookiin binensaa dhahuu danda'u
 605. {{k}} [[bloodhound]] {{-en-}} {{Xinj}} * bloodless ==Hiika== # utuu dhiigi hin dhangala'iin yookiin ajjeechaa malee # daalachaa aa # miira maleessa, qabbanaa'aa
 606. {{k}} [[bloodless]] {{-en-}} {{Xinj}} * bloodshed ==Hiika== # dhiiga wal dhangalaasuu
 607. {{k}} [[bloodshed]] {{-en-}} {{Xinj}} * bloodshot ==Hiika== # ija booruu, ija boora'aa
 608. {{k}} [[bloodshot]] {{-en-}} {{Xinj}} * bloodstain ==Hiika== # mallattoo wayirratti dhiigaan tOlchame
 609. {{k}} [[bloodstain]] {{-en-}} {{Xinj}} * bloodstock ==Hiika== # farda dorgommii ispoortiitiif horsiisan kan sanyiin qulqulluu
 610. {{k}} [[bloodstock]] {{-en-}} {{Xinj}} * bloodstream ==Hiika== # naannee dhiigaa, deddeebii dhiigaa
 611. {{k}} [[bloodstream]] {{-en-}} {{Xinj}} * bloodthirsty ==Hiika== # dhiga dhangalaasuu yookiin ajjeesuuf kan ariifatu, hamaa, balaafamaa
 612. {{k}} [[bloodthirsty]] {{-en-}} {{Xinj}} * bloody ==Hiika== # dhiiga kan uffate, dhiigaan kan faalame # kan nami hedduun irratti du'ee dhiigi baay'eenis dhangala'e
 613. {{k}} [[bloody]] {{-en-}} {{Xinj}} * bloom ==Hiika== # ilillii, abaaboo, daraaraa {{goch}} daraaruu
 614. {{k}} [[bloom]] {{-en-}} {{Xinj}} * bloomer ==Hiika== # dogoggora cimaa
 615. {{k}} [[bloomer]] {{-en-}} {{Xinj}} * blossom ==Hiika== # daraaruu {{maq}} daraaraa, ilill# abaaboo
 616. {{k}} [[blossom]] {{-en-}} {{Xinj}} * blot ==Hiika== # copha halluu
 617. {{k}} [[blot]] {{-en-}} {{Xinj}} * blotch ==Hiika== # waan axarroo fakkaatu kan gogaa namaa fi waraqata irratti mul'atu
 618. {{k}} [[blotch]] {{-en-}} {{Xinj}} * blouse ==Hiika== # shamizii dubartii, ubaara # wayyaa loltootaa jaakkeettii fakkaatu
 619. {{k}} [[blouse]] {{-en-}} {{Xinj}} * blow ==Hiika== # afuufuu # qilleensa'uu {{maq}} aboottee
 620. {{k}} [[blow]] {{-en-}} {{Xinj}} * blower ==Hiika== # meeshaa qilleensa afarsu (kan rifeensa ittiin gogsan) # bilbila
 621. {{k}} [[blower]] {{-en-}} {{Xinj}} * blowing ==Hiika== # sheerama {{goch}} Piinoo Afuufuu
 622. {{k}} [[blowing]] {{-en-}} {{Xinj}} * blowsy ==Hiika== # dubartii samadalloo, samtuu
 623. {{k}} [[blowsy]] {{-en-}} {{Xinj}} * blowy ==Hiika== # qilleensawaa
 624. {{k}} [[blowy]] {{-en-}} {{Xinj}} * blowzy ==Hiika== # dubartii samadalloo, samtuu
 625. {{k}} [[blowzy]] {{-en-}} {{Xinj}} * blubber ==Hiika== # boo'uu (sagalee ol fuudhanii)
 626. {{k}} [[blubber]] {{-en-}} {{Xinj}} * blubbery ==Hiika== # boo'icha
 627. {{k}} [[blubbery]] {{-en-}} {{Xinj}} * bludgeon ==Hiika== # ulee furdaa gabaabaa
 628. {{k}} [[bludgeon]] {{-en-}} {{Xinj}} * blue ==Hiika== # dooqee, daangulee, cuquliisa
 629. {{k}} [[blue]] {{-en-}} {{Xinj}} * blue blood ==Hiika== # dhiigaan saanyii warraa mootootaa kan ta'e (kabajamaa)
 630. {{k}} [[blue blood]] {{-en-}} {{Xinj}} * bluebell ==Hiika== # gosa abaaboo
 631. {{k}} [[bluebell]] {{-en-}} {{Xinj}} * bluebottle ==Hiika== # tisiisa guddaa kan bifi cuquliisaa
 632. {{k}} [[bluebottle]] {{-en-}} {{Xinj}} * bluestocking ==Hiika== # dubartii beektuu of fakkeessitu
 633. {{k}} [[bluestocking]] {{-en-}} {{Xinj}} * bluff ==Hiika== # cimaa, beckaa, qareessa fakkaachuudhaan nama gowwoomsuuf yaaluu {{maq}} gaara ol ijaajju {{maqi}} garaa keessaa hammeenya kan hin qabne garuu immoo yeroo dubbatu kan nama mufachiisu
 634. {{k}} [[bluff]] {{-en-}} {{Xinj}} * bluish ==Hiika== # kan gara bifa cuquliisaatti gaalchu
 635. {{k}} [[bluish]] {{-en-}} {{Xinj}} * blunder ==Hiika== # dogoggora hin taane uumanii hojii akka malee waliin laaquu
 636. {{k}} [[blunder]] {{-en-}} {{Xinj}} * blunt ==Hiika== # doomaa, sigidduu # nama akkuma itti dhufetti haasa'u
 637. {{k}} [[blunt]] {{-en-}} {{Xinj}} * blur ==Hiika== # waan ifatti hin mul'anne ykn hin dhagaa'amne
 638. {{k}} [[blur]] {{-en-}} {{Xinj}} * blurb ==Hiika== # qabiyyee kitaabaa gabaabaatti dugda isaa irratti bareeffamu
 639. {{k}} [[blurb]] {{-en-}} {{Xinj}} * blurred ==Hiika== # boci isaa ifatti kan hin mul'anne, dimimmisaa'aa
 640. {{k}} [[blurred]] {{-en-}} {{Xinj}} * blurt ==Hiika== # utuu itti hin yaadiin waa dubbachuu
 641. {{k}} [[blurt]] {{-en-}} {{Xinj}} * blush ==Hiika== # qaanii yookiin saalfi irraa kan ka'e fuulli diimachuu
 642. {{k}} [[blush]] {{-en-}} {{Xinj}} * blushere ==Hiika== # daakuu maddii/ boqoo irratti dibamu (bareechuuf)
 643. {{k}} [[blushere]] {{-en-}} {{Xinj}} * bluster ==Hiika== # fooggaluu, namatti kakachuu
 644. {{k}} [[bluster]] {{-en-}} {{Xinj}} * blusterer ==Hiika== # fooggalaa, nama nama sossodaachisu garuu kan waa nama hin goone, oftuulaa
 645. {{k}} [[blusterer]] {{-en-}} {{Xinj}} * blustery ==Hiika== # qilleensa jabaa
 646. {{k}} [[blustery]] {{-en-}} {{Xinj}} * boa ==Hiika== # gosa bofaa Ameerikaa Kibbaatti argamu kan bineeyyiitti maramee ajjeesee nyaatu
 647. {{k}} [[boa]] {{-en-}} {{Xinj}} * boar ==Hiika== # booyyee korma
 648. {{k}} [[boar]] {{-en-}} {{Xinj}} * board ==Hiika== # saanqaa, muka battee guddaa, deresumaa # to'attoota dhaabbataa, koree # galii nyaataa kan guyyaa tokkoo (bakka mana Kireeffatanii taa'anitti) {{goch}} doonii, xiyyaara, baaburaa fi kkf yaabbachuu
 649. {{k}} [[board]] {{-en-}} {{Xinj}} * boarder ==Hiika== # qallabaa fi bultii isaatiif kaffalaa nama mana namaa jiraatu
 650. {{k}} [[boarder]] {{-en-}} {{Xinj}} * boarding-house ==Hiika== # qallabaa fi bultiif kaffalachaa mana keessa jiraatan
 651. {{k}} [[boarding-house]] {{-en-}} {{Xinj}} * boarding-school ==Hiika== # mana barnootaa bakka qallabaa fi bultiif kaffalachaa baratan
 652. {{k}} [[boarding-school]] {{-en-}} {{Xinj}} * boardroom ==Hiika== # kutaa miseensoonni bordii Kaampaanii tokkoo keessatti wal ga'ii taa'an
 653. {{k}} [[boardroom]] {{-en-}} {{Xinj}} * boast ==Hiika== # ofjajuu, oftuuluu, baannachuu
 654. {{k}} [[boast]] {{-en-}} {{Xinj}} * boaster ==Hiika== # ofjajaa, ofjajjuu, oltuulaa, oftuultuu, farangagsaa
 655. {{k}} [[boaster]] {{-en-}} {{Xinj}} * boastful ==Hiika== # oftuulaa, oltuultuu, ofjajaa, ofjajjuu
 656. {{k}} [[boastful]] {{-en-}} {{Xinj}} * boasting ==Hiika== # ofjaja, oftuula
 657. {{k}} [[boasting]] {{-en-}} {{Xinj}} * boat ==Hiika== # jabala, bidiruu
 658. {{k}} [[boat]] {{-en-}} {{Xinj}} * boater ==Hiika== # baarneexaa citaa irraa tolfamte kan irra keessi battee
 659. {{k}} [[boater]] {{-en-}} {{Xinj}} * boatman ==Hiika== # maallaqa kaffalchiisee nama bidiruudhaan nama geejibu
 660. {{k}} [[boatman]] {{-en-}} {{Xinj}} * bob ==Hiika== # oliif gad dhommoquu socho'uu (kees. bishaan irratti) {{goch}} # refeensa gabaabsamee murame (kan gatiittiidhaa olitti hafu, kan dubartii) # Saantima Ingilizii kan duraanii # oliif gad jechuu # harka nama fuudhuu ykn dubbisuu
 661. {{k}} [[bob]] {{-en-}} {{Xinj}} * bobbed ==Hiika== # rifeensa gabaabsamee murame
 662. {{k}} [[bobbed]] {{-en-}} {{Xinj}} * bobbin ==Hiika== # aguraa, loosii (Muka akka balballifaa naanna'uuf wal keessa galu) (maaxafaa)
 663. {{k}} [[bobbin]] {{-en-}} {{Xinj}} * bobble ==Hiika== # fo'aa kurumboo kan akka faayaatti gonfoo irratti qabsiifamu
 664. {{k}} [[bobble]] {{-en-}} {{Xinj}} * bobby ==Hiika== # qondaala poolisii mallattoo gadhee yookiin gaarii ta'uu
 665. {{k}} [[bobby]] {{-en-}} {{Xinj}} * bode ==Hiika== # wandaboo dubartii kan gara olii (mormaa fi mudhii gidduutti kan argamu)
 666. {{k}} [[bode]] {{-en-}} {{Xinj}} * bodice ==Hiika== # kan qaama dhala namaa {{dab}} guutuumaan guutuutti
 667. {{k}} [[bodice]] {{-en-}} {{Xinj}} * bodily ==Hiika== # meenxoo
 668. {{k}} [[bodily]] {{-en-}} {{Xinj}} * bodkin ==Hiika== # dhagna, qaama, nafa
 669. {{k}} [[bodkin]] {{-en-}} {{Xinj}} * body ==Hiika== # naa'oo, eegduu (kan namoota beekamoo fi aanga'oota garagaraa)
 670. {{k}} [[body]] {{-en-}} {{Xinj}} * bodyguard ==Hiika== # saayintistii
 671. {{k}} [[bodyguard]] {{-en-}} {{Xinj}} * boffin ==Hiika== # raaree, duduba, leephoo
 672. {{k}} [[boffin]] {{-en-}} {{Xinj}} * bog ==Hiika== # afuura hamaa (kan ijoollee sossodaachiisuuf fayyadu) # waan nama sodaachisu (sababa malee)
 673. {{k}} [[bog]] {{-en-}} {{Xinj}} * bogey ==Hiika== # dinqamuu, raajeffachuu
 674. {{k}} [[bogey]] {{-en-}} {{Xinj}} * boggle ==Hiika== # lafa jijjiidhaa fi dhoqqaa'aa
 675. {{k}} [[boggle]] {{-en-}} {{Xinj}} * boggy ==Hiika== # nama yaada namoota kan biroo hin fudhanne, rincicaa
 676. {{k}} [[boggy]] {{-en-}} {{Xinj}} * bogoted ==Hiika== # soba, kijiba, dhara
 677. {{k}} [[bogoted]] {{-en-}} {{Xinj}} * bogus ==Hiika== # haala baratameen ala jireenya adda ta'e kan Jiraatu (kees. artistii)
 678. {{k}} [[bogus]] {{-en-}} {{Xinj}} * bohemian ==Hiika== # dhullaa, qanyara {{goch}} affeeluuu, danfisuu
 679. {{k}} [[bohemian]] {{-en-}} {{Xinj}} * boil ==Hiika== # danfaa
 680. {{k}} [[boil]] {{-en-}} {{Xinj}} * boiled ==Hiika== # waci, iyyi fi kolfi kan itti baay'ate
 681. {{k}} [[boiled]] {{-en-}} {{Xinj}} * boisterous ==Hiika== # iJa-jabeessa, ija-jabeettii,
 682. {{k}} [[boisterous]] {{-en-}} {{Xinj}} * bold ==Hiika== # basharee, uggaa
 683. {{k}} [[bold]] {{-en-}} {{Xinj}} * boldly ==Hiika== # ija jabeenyaan
 684. {{k}} [[boldly]] {{-en-}} {{Xinj}} * boldness ==Hiika== # Ija-jabeenya, gootummaa
 685. {{k}} [[boldness]] {{-en-}} {{Xinj}} * bole ==Hiika== # soomayyoo (isa haadhoo)
 686. {{k}} [[bole]] {{-en-}} {{Xinj}} * bolero ==Hiika== # gosa muuziiqaa # jaakkeettii gabaabduu (kan dubarti)
 687. {{k}} [[bolero]] {{-en-}} {{Xinj}} * boll ==Hiika== # ija jirbii
 688. {{k}} [[boll]] {{-en-}} {{Xinj}} * bollard ==Hiika== # dhaabaa gabaabduu makiinaan daandii irra akka hin dabarre ittisuuf fayyaddu # dhaabaa yookiin utuubaa doonii irra yokiin lafa dhaabatee jiru (kan dooniin itti hidhamu)
 689. {{k}} [[bollard]] {{-en-}} {{Xinj}} * boloney ==Hiika== # waan ilbisa, waan faayidaa hin qabne, shokorkota
 690. {{k}} [[boloney]] {{-en-}} {{Xinj}} * bolshie ==Hiika== # beekaa rakkina uumanii nama gargaaruu diduu
 691. {{k}} [[bolshie]] {{-en-}} {{Xinj}} * bolster ==Hiika== # boraatii {{goch}} utubuu
 692. {{k}} [[bolster]] {{-en-}} {{Xinj}} * bolt ==Hiika== # loosaa, dangaraa (kan balbalaa)
 693. {{k}} [[bolt]] {{-en-}} {{Xinj}} * bomb ==Hiika== # boombii
 694. {{k}} [[bomb]] {{-en-}} {{Xinj}} * bombard ==Hiika== # boombiidhaan haleeluu
 695. {{k}} [[bombard]] {{-en-}} {{Xinj}} * bombardment ==Hiika== # haleellaa boombii
 696. {{k}} [[bombardment]] {{-en-}} {{Xinj}} * bombast ==Hiika== # jechoota hiika hin qabne kan namootuma kan biroo hawwachuuf jecha dubbataman
 697. {{k}} [[bombast]] {{-en-}} {{Xinj}} * bombastic ==Hiika== # nama yeroo dubbatu oftuulu garuu waanti inni dubbatu qullaa kan ta'e
 698. {{k}} [[bombastic]] {{-en-}} {{Xinj}} * bomber ==Hiika== # xiyyaara boombii darbatu
 699. {{k}} [[bomber]] {{-en-}} {{Xinj}} * bombshell ==Hiika== # waan nama naasisu kan namatti hin tolle # nama nama hawwatu (kees. dubartii)
 700. {{k}} [[bombshell]] {{-en-}} {{Xinj}} * bonanza ==Hiika== # haala qabeenyaa yookiin bu'aan tasa akka dabalu godhu
 701. {{k}} [[bonanza]] {{-en-}} {{Xinj}} * bond ==Hiika== # miira namoota walitti hidhu # waliigaltee seeraa, maallaqa fudhatan ilaalchisee ragaa kenname (kan mallattoon irra jiru) # foncaa nama ittiin hidhan
 702. {{k}} [[bond]] {{-en-}} {{Xinj}} * bondage ==Hiika== # garbummaa
 703. {{k}} [[bondage]] {{-en-}} {{Xinj}} * bone ==Hiika== # lafee
 704. {{k}} [[bone]] {{-en-}} {{Xinj}} * bonehead ==Hiika== # jufunfula, daafura, duuyyaa, raatuu
 705. {{k}} [[bonehead]] {{-en-}} {{Xinj}} * bonfire ==Hiika== # damaraa, mijjira # balfaa gubuu
 706. {{k}} [[bonfire]] {{-en-}} {{Xinj}} * bonhomie ==Hiika== # michummaa, iriyyummaa
 707. {{k}} [[bonhomie]] {{-en-}} {{Xinj}} * bonk ==Hiika== #Saalquunnamtii raaw'achuu # nama rukutuu (utuu hin miidhiin)
 708. {{k}} [[bonk]] {{-en-}} {{Xinj}} * bonkers ==Hiika== # maraatuu
 709. {{k}} [[bonkers]] {{-en-}} {{Xinj}} * bonnet ==Hiika== # baarneexaa dubartii
 710. {{k}} [[bonnet]] {{-en-}} {{Xinj}} * bonny ==Hiika== # bareedduu, midhagduu, gaarii
 711. {{k}} [[bonny]] {{-en-}} {{Xinj}} * bonsai ==Hiika== # muka xinnoo kan waan akka okkotee ykn xaasaa keessatti guddisan # Ogummaa mukeetii waan akka okkotee/huuroo fi kkf keessatti guddisuu
 712. {{k}} [[bonsai]] {{-en-}} {{Xinj}} * bonus ==Hiika== # kaffaltii dabalataan kennamu (kaffaltii idilee irratti eda'ee)
 713. {{k}} [[bonus]] {{-en-}} {{Xinj}} * bony ==Hiika== # golgolaa'aa, golgolooftuu, godeessa, godeetti, kerkerrooftuu
 714. {{k}} [[bony]] {{-en-}} {{Xinj}} * boob ==Hiika== # dogoggora fokkisaa # harma dubartii
 715. {{k}} [[boob]] {{-en-}} {{Xinj}} * booby ==Hiika== # nama gowwaa, sephaa, jiitoo
 716. {{k}} [[booby]] {{-en-}} {{Xinj}} * book ==Hiika== # kitaaba, macaafa
 717. {{k}} [[book]] {{-en-}} {{Xinj}} * bookable ==Hiika== # dursee namaaf qabamuu kan danda'u (iddoo) # tapha kuphaa irratti taphataa balleessaa hojjete maqaa isaa barreeffatanii qabachuu
 718. {{k}} [[bookable]] {{-en-}} {{Xinj}} * bookbinder ==Hiika== # nama kitaableetti qola uwwisu
 719. {{k}} [[bookbinder]] {{-en-}} {{Xinj}} * bookcase ==Hiika== # ansaada kitaabaa
 720. {{k}} [[bookcase]] {{-en-}} {{Xinj}} * booking ==Hiika== # iddoo dursanii qabachuu (mana tiyaatiraa fi kk fakkaatanitti)
 721. {{k}} [[booking]] {{-en-}} {{Xinj}} * bookish ==Hiika== # baay'ee kitaaba dubbisuu nama jaallatu
 722. {{k}} [[bookish]] {{-en-}} {{Xinj}} * book-keeper ==Hiika== # qabduu galmee
 723. {{k}} [[book-keeper]] {{-en-}} {{Xinj}} * hookkeeping ==Hiika== # ogummaa qabiinsa galmee
 724. {{k}} [[hookkeeping]] {{-en-}} {{Xinj}} * booklet ==Hiika== # herregaa
 725. {{k}} [[booklet]] {{-en-}} {{Xinj}} * bookmaker ==Hiika== # Kitaabee, barruulee
 726. {{k}} [[bookmaker]] {{-en-}} {{Xinj}} * bookmark ==Hiika== # nama maallaqa darboo/jirraa/qotinyaa walitti qabu
 727. {{k}} [[bookmark]] {{-en-}} {{Xinj}} * bookshop ==Hiika== # nami tokko kitaaba dubbisee eessa akka ga'e adda baafachuuf waraqata gabaabduu mallattoodhaaf kitaaba keessa kaa'amtu
 728. {{k}} [[bookshop]] {{-en-}} {{Xinj}} * bookworm ==Hiika== # Suuqii kitaabaa
 729. {{k}} [[bookworm]] {{-en-}} {{Xinj}} * boom ==Hiika== # nama kitaaba dubbisuu jaallatu
 730. {{k}} [[boom]] {{-en-}} {{Xinj}} * boomerang ==Hiika== # dagalee sharaa dhisee qabu (bidiruu irratti) # diinni doonirraa bu'ee gara dachee lammiitti akka nin ceeneef gufuulee garaagaraa bishaanirra naqaman # guddina hin yaadamne (kan diinagdee, uummata..)
 731. {{k}} [[boomerang]] {{-en-}} {{Xinj}} * boon ==Hiika== # muka wayita darbatan isa darbatetti deebi'u
 732. {{k}} [[boon]] {{-en-}} {{Xinj}} * boor ==Hiika== # faayidaa qabeessa, bu'a qabeessa # iriyaa wajjin yeroo dabarsan
 733. {{k}} [[boor]] {{-en-}} {{Xinj}} * boost ==Hiika== # nama addeggee, saragee, baalbaasee
 734. {{k}} [[boost]] {{-en-}} {{Xinj}} * booster ==Hiika== # Jajjabeessuu, galii dabaluu {{maq}} # dabalata #deggersa, jajabeessaa
 735. {{k}} [[booster]] {{-en-}} {{Xinj}} * boot ==Hiika== # Waan waan tokko deggeru yookiin jabeessu # meeshaa humna elektirikii dabalu # rooketii sardamsuu misaa'elii dabaluf gargaaru # qoricha akka dabalatatti kennamu (qoricha duraan kennamu deggeruuf)
 736. {{k}} [[boot]] {{-en-}} {{Xinj}} * booth ==Hiika== # bottii, astawallii
 737. {{k}} [[booth]] {{-en-}} {{Xinj}} * boot-licker ==Hiika== # kiiskoo.. # godoo Xinnoo bakka waa itti agarsiisan
 738. {{k}} [[boot-licker]] {{-en-}} {{Xinj}} * boot-tree ==Hiika== # gugguufaa, gugguuftuu, shimintuu (namaaf)
 739. {{k}} [[boot-tree]] {{-en-}} {{Xinj}} * booty ==Hiika== # gambaallee
 740. {{k}} [[booty]] {{-en-}} {{Xinj}} * booze ==Hiika== # ajjeesaa, lubbuu baasaa
 741. {{k}} [[booze]] {{-en-}} {{Xinj}} * borax ==Hiika== # alkoolii dhuguu (baay'inaan)
 742. {{k}} [[borax]] {{-en-}} {{Xinj}} * bordello ==Hiika== # albuuda adii fullee tolchuuf gargaaru
 743. {{k}} [[bordello]] {{-en-}} {{Xinj}} * border ==Hiika== # mana sagaaggaltuu
 744. {{k}} [[border]] {{-en-}} {{Xinj}} * bordering ==Hiika== # daangaa, moggaa, qarqara, timjii
 745. {{k}} [[bordering]] {{-en-}} {{Xinj}} * borderline ==Hiika== # dangessaa, daangawa
 746. {{k}} [[borderline]] {{-en-}} {{Xinj}} * bore ==Hiika== # timjii, daangaa
 747. {{k}} [[bore]] {{-en-}} {{Xinj}} * borecole ==Hiika== # nuffisisuu # uruu, qaawwessuu, holqeessuu
 748. {{k}} [[borecole]] {{-en-}} {{Xinj}} * boredom ==Hiika== # shaanaa, kaaboolii
 749. {{k}} [[boredom]] {{-en-}} {{Xinj}} * borer ==Hiika== # mukuu, nuffii
 750. {{k}} [[borer]] {{-en-}} {{Xinj}} * boring ==Hiika== # urtuu
 751. {{k}} [[boring]] {{-en-}} {{Xinj}} * born ==Hiika== # nuffisiisaa, nuffisiistuu, nujujii, coona'aa, coonaatuu
 752. {{k}} [[born]] {{-en-}} {{Xinj}} * borough ==Hiika== # kan dhalate, dhalootaan
 753. {{k}} [[borough]] {{-en-}} {{Xinj}} * borrow ==Hiika== # magaalaa filatamtoota mataa isaatii qabu (kan ofiin of bulchu)
 754. {{k}} [[borrow]] {{-en-}} {{Xinj}} * borrower ==Hiika== # liqeeffachuu # ergifachuu
 755. {{k}} [[borrower]] {{-en-}} {{Xinj}} * borrowing ==Hiika== # liqeeffataa, liqeeffattuu # ergifataa, ergifattuu, ergifannaa, ergisa
 756. {{k}} [[borrowing]] {{-en-}} {{Xinj}} * Borstal ==Hiika== # wiirtuu yakkamtoota dargaggeeyyii ta'an itti sirreessan
 757. {{k}} [[Borstal]] {{-en-}} {{Xinj}} * bosh ==Hiika== # waan faayidaa hin qabne, waan wayitti hin galle
 758. {{k}} [[bosh]] {{-en-}} {{Xinj}} * bosom ==Hiika== # uka, laphee
 759. {{k}} [[bosom]] {{-en-}} {{Xinj}} * bosomy ==Hiika== # dubartii harma guddaa qabdu
 760. {{k}} [[bosomy]] {{-en-}} {{Xinj}} * boss ==Hiika== # ittigaafatamaa, hoogganaa, bulchaa
 761. {{k}} [[boss]] {{-en-}} {{Xinj}} * botanist ==Hiika== # Ogeessa barnooqilaa (ogeessa waa'ee biqiltuu qo'atu)
 762. {{k}} [[botanist]] {{-en-}} {{Xinj}} * botany ==Hiika== # barnooqila (Saayinsii biqiltootaa)
 763. {{k}} [[botany]] {{-en-}} {{Xinj}} * botch ==Hiika== # waan akka godaannisaa yookiin sarara jajallaa waraqata irra jiru
 764. {{k}} [[botch]] {{-en-}} {{Xinj}} * both ==Hiika== # lachuu, lamaanuu
 765. {{k}} [[both]] {{-en-}} {{Xinj}} * bother ==Hiika== # rakkisuu # daangaa tolchuu, marsuu
 766. {{k}} [[bother]] {{-en-}} {{Xinj}} * bothersome ==Hiika== # yaadddessaa, waan nama aarsu
 767. {{k}} [[bothersome]] {{-en-}} {{Xinj}} * bottle ==Hiika== # dulloo, xarmuushii, qaruuraa
 768. {{k}} [[bottle]] {{-en-}} {{Xinj}} * bottle (baby's) ==Hiika== # xuuxxoo
 769. {{k}} [[bottle (baby's)]] {{-en-}} {{Xinj}} * bottleneck ==Hiika== # daandii qalloo makiinaan dafee akka hin deemne gufachiistu # oomishi sirriittí akka hin oomishamne waan gufuu ta'u
 770. {{k}} [[bottleneck]] {{-en-}} {{Xinj}} * bottom ==Hiika== # hudduu, fagaara {{maqi}} gad. gajjallaa
 771. {{k}} [[bottom]] {{-en-}} {{Xinj}} * bottomless ==Hiika== # baay'ee gad fagoo # daangaa/dhuma maleessa
 772. {{k}} [[bottomless]] {{-en-}} {{Xinj}} * botulism ==Hiika== # dhukkuba cimaa nyaata sirriitti eegamuu dhabe irraa nama qabu
 773. {{k}} [[botulism]] {{-en-}} {{Xinj}} * boudoir ==Hiika== # kutaa siree dubartii
 774. {{k}} [[boudoir]] {{-en-}} {{Xinj}} * bough ==Hiika== # damee mukaa (isa gurguddaa)
 775. {{k}} [[bough]] {{-en-}} {{Xinj}} * bouillon ==Hiika== # shoorbaa, suuphana
 776. {{k}} [[bouillon]] {{-en-}} {{Xinj}} * boulder ==Hiika== # qarsaa, kattaa
 777. {{k}} [[boulder]] {{-en-}} {{Xinj}} * boulevard ==Hiika== # daandii bal'aa kan magaalaa keessaa (bitaaf mirga irraa muka kan qabu)
 778. {{k}} [[boulevard]] {{-en-}} {{Xinj}} * bounce ==Hiika== # utaaluu
 779. {{k}} [[bounce]] {{-en-}} {{Xinj}} * bouncer ==Hiika== # sirna ayyeessaa (nama sirna eegsisu) (mana dhugaatii keessatti)
 780. {{k}} [[bouncer]] {{-en-}} {{Xinj}} * bouncing ==Hiika== # nama fayyaa fi jabaa ta'e
 781. {{k}} [[bouncing]] {{-en-}} {{Xinj}} * bouncy ==Hiika== # gammadaa # kuphaa sirriitti waa rukuttee deebitu
 782. {{k}} [[bouncy]] {{-en-}} {{Xinj}} * bound ==Hiika== # u'utaaluu # daangaa tolchuu, marsuu {{maqi}} # seeraan kan dirqame # kan hidhame
 783. {{k}} [[bound]] {{-en-}} {{Xinj}} * boundary ==Hiika== # daangaa, timjii
 784. {{k}} [[boundary]] {{-en-}} {{Xinj}} * bounden ==Hiika== # dirqama nami tokko raawachuun qaba jedhee yaadu
 785. {{k}} [[bounden]] {{-en-}} {{Xinj}} * boundless ==Hiika== # daangaa maleessa
 786. {{k}} [[boundless]] {{-en-}} {{Xinj}} * bounteous ==Hiika== # arjuummaadhaan kennuu yookiin kan kenname
 787. {{k}} [[bounteous]] {{-en-}} {{Xinj}} * bountiful ==Hiika== # arjaa
 788. {{k}} [[bountiful]] {{-en-}} {{Xinj}} * bounty ==Hiika== # arjummaa
 789. {{k}} [[bounty]] {{-en-}} {{Xinj}} * bouquet ==Hiika== # bissii abaaboo # foolii daadhii eenabaa/wayin
 790. {{k}} [[bouquet]] {{-en-}} {{Xinj}} * bourgeois ==Hiika== # afkalaa
 791. {{k}} [[bourgeois]] {{-en-}} {{Xinj}} * bout ==Hiika== # yeroo gabaabduu waan nama muddu itti hojjetan # morkii buunyaa
 792. {{k}} [[bout]] {{-en-}} {{Xinj}} * boutique ==Hiika== # suuqii xinnoo kan uffataa
 793. {{k}} [[boutique]] {{-en-}} {{Xinj}} * bovine ==Hiika== # kan loonii # daafura, jufunfula
 794. {{k}} [[bovine]] {{-en-}} {{Xinj}} * bow ==Hiika== # funyaan fuulduraa kan doonii # xiyyaa 3 furgaasaa (hidhaa) # hiddaa, buunoo {{goch}} harka-fuudhuu (dubbisuu), gugguufuu
 795. {{k}} [[bow]] {{-en-}} {{Xinj}} * bowdlerize ==Hiika== # Jechoota nama muufachiisan yookiin naasisan kitaaba, fiilmii fi kkf keessaa haquu
 796. {{k}} [[bowdlerize]] {{-en-}} {{Xinj}} * bowel ==Hiika== # focoo (mar'immaan)
 797. {{k}} [[bowel]] {{-en-}} {{Xinj}} * bower ==Hiika== # bakka gaaddisa qabu (muka jala) # gaalee mukatti maratu
 798. {{k}} [[bower]] {{-en-}} {{Xinj}} * bowl ==Hiika== # Soondoo, shaanii golboo
 799. {{k}} [[bowl]] {{-en-}} {{Xinj}} * bow-Iegged ==Hiika== # miilbattee, miila jallaa
 800. {{k}} [[bow-Iegged]] {{-en-}} {{Xinj}} * bowler ==Hiika== # baarmeexaa
 801. {{k}} [[bowler]] {{-en-}} {{Xinj}} * bowling ==Hiika== # boolingii
 802. {{k}} [[bowling]] {{-en-}} {{Xinj}} * bowl-shaped ==Hiika== # golboo
 803. {{k}} [[bowl-shaped]] {{-en-}} {{Xinj}} * box ==Hiika== # saanduqa, baakkoo
 804. {{k}} [[box]] {{-en-}} {{Xinj}} * boxer ==Hiika== # xabataa buunyaa, buunyessaa
 805. {{k}} [[boxer]] {{-en-}} {{Xinj}} * boxing ==Hiika== # aboottee, buunyaa
 806. {{k}} [[boxing]] {{-en-}} {{Xinj}} * boy ==Hiika== # ilma
 807. {{k}} [[boy]] {{-en-}} {{Xinj}} * boycott ==Hiika== # uggurtii
 808. {{k}} [[boycott]] {{-en-}} {{Xinj}} * boy-friend ==Hiika== # gooshoo, Kaadhimaa dhiraa
 809. {{k}} [[boy-friend]] {{-en-}} {{Xinj}} * boyhood ==Hiika== # ijoollummaa (dhiiraaf)
 810. {{k}} [[boyhood]] {{-en-}} {{Xinj}} * boyish ==Hiika== # akka ijoollee
 811. {{k}} [[boyish]] {{-en-}} {{Xinj}} * bra ==Hiika== # qabduu harmaa (huccuu dubartoonni harma ittiin qabatan)
 812. {{k}} [[bra]] {{-en-}} {{Xinj}} * brace ==Hiika== # meeshaa waan tokko iddootti jabeessee qabu # sibiila ilkaan ijoollee akka sirreessuuf afaan keessa kaa'amu
 813. {{k}} [[brace]] {{-en-}} {{Xinj}} * bracelet ==Hiika== # saldaaqa, bitawoo, maaldaa, xirroo
 814. {{k}} [[bracelet]] {{-en-}} {{Xinj}} * braces ==Hiika== # qabattoo fiddoo ittiin ol fannifatanii hidhatan (kan gatiittii irraan darbu) # ilkaan iddoo tokkotti jabeessee akka qabuuf sibiila ilkaanitti hidhamu # sibiila waan tokko # mirree {{goch}} # utubuu, deggeruu # mataa ofii qophessuu (waan rakkIsaa ta'eef)
 815. {{k}} [[braces]] {{-en-}} {{Xinj}} * bracing ==Hiika== # qilleensa qabbanaa'aa namatti tolu
 816. {{k}} [[bracing]] {{-en-}} {{Xinj}} * bracket ==Hiika== # baajii, golbee, hammattuu
 817. {{k}} [[bracket]] {{-en-}} {{Xinj}} * brackish ==Hiika== # bishaan xinnoo soogiddummaa qabu
 818. {{k}} [[brackish]] {{-en-}} {{Xinj}} * brag ==Hiika== # oftuuluu, ofjajuu, dhaadachuu, fooggaluu
 819. {{k}} [[brag]] {{-en-}} {{Xinj}} * braggart ==Hiika== # oftuulaa, oftuultuu, ofjajaa, ofjajjuu
 820. {{k}} [[braggart]] {{-en-}} {{Xinj}} * bragger ==Hiika== # dhaadataa, dhaadattuu
 821. {{k}} [[bragger]] {{-en-}} {{Xinj}} * bragging ==Hiika== # fooggalaa
 822. {{k}} [[bragging]] {{-en-}} {{Xinj}} * braid ==Hiika== # fo'aa fi (kan rifeensaa, jirbi, suufii fi kkf)
 823. {{k}} [[braid]] {{-en-}} {{Xinj}} * Braille ==Hiika== # sirna barreefamaa kan namoota qaro-maleeyyii
 824. {{k}} [[Braille]] {{-en-}} {{Xinj}} * brain ==Hiika== # surrii, Yaadsammuu
 825. {{k}} [[brain]] {{-en-}} {{Xinj}} * brainchild ==Hiika== # argannoo, yaada yookiin karoora nami tokko ofuma isaatiin uume
 826. {{k}} [[brainchild]] {{-en-}} {{Xinj}} * brainteaser ==Hiika== # rakkoo ulfaataa
 827. {{k}} [[brainteaser]] {{-en-}} {{Xinj}} * brainwash ==Hiika== # isa durii dhiisee nami tokko ilaalchaa fi amantii haaraa akka fudhatu irra deddeebi'anii isa ololuu, yaada geeddarsiisuu
 828. {{k}} [[brainwash]] {{-en-}} {{Xinj}} * brainy ==Hiika== # qareessa, hayyuu, goolee, beekaa
 829. {{k}} [[brainy]] {{-en-}} {{Xinj}} * braise ==Hiika== # Suuta affeeluu (foonii fi Kuduraa)
 830. {{k}} [[braise]] {{-en-}} {{Xinj}} * brake ==Hiika== # fireenii
 831. {{k}} [[brake]] {{-en-}} {{Xinj}} * bramble ==Hiika== # maacaraa (gosa aramaa qoraattii qabu)
 832. {{k}} [[bramble]] {{-en-}} {{Xinj}} * bran ==Hiika== # kallaa, qashii, cataa, habaqii
 833. {{k}} [[bran]] {{-en-}} {{Xinj}} * branch ==Hiika== # birkii, damee, baarkoo
 834. {{k}} [[branch]] {{-en-}} {{Xinj}} * brand ==Hiika== # mallattoo daldalaa # akaakuudhaan yookin gosaan adda Kan ta'e # kan eenyuu akka ta'an adda baasuuf sibiila gubaadhaan mallattoo dhagna loonii irratti tolchamu {{goch}} # mallattoodhaaf gubuu # maqaa balleessuu
 835. {{k}} [[brand]] {{-en-}} {{Xinj}} * branding iron ==Hiika== # gubaa
 836. {{k}} [[branding iron]] {{-en-}} {{Xinj}} * brandish ==Hiika== # aggaammachuu, mirmirsuu
 837. {{k}} [[brandish]] {{-en-}} {{Xinj}} * brandy ==Hiika== # biraandii (gosa dhugaatii alkoolii)
 838. {{k}} [[brandy]] {{-en-}} {{Xinj}} * brash ==Hiika== # oftuulaa, ofjajaa # baay'ee kan dammaqu
 839. {{k}} [[brash]] {{-en-}} {{Xinj}} * brass ==Hiika== # naasii, biraashoo
 840. {{k}} [[brass]] {{-en-}} {{Xinj}} * brasserie ==Hiika== # mana nyaataa (kan dhugaatiis qabu)
 841. {{k}} [[brasserie]] {{-en-}} {{Xinj}} * brassiere ==Hiika== # qabduu harmaa (huccuu)
 842. {{k}} [[brassiere]] {{-en-}} {{Xinj}} * brat ==Hiika== # fitnaa, mucaa dira'aa (kan amala gaarii hin qabne)
 843. {{k}} [[brat]] {{-en-}} {{Xinj}} * bravado ==Hiika== # namoota kan biroo hawwachuuf oftuulaa dubbachuu
 844. {{k}} [[bravado]] {{-en-}} {{Xinj}} * brave ==Hiika== # bajalbajaa, goota, jagna
 845. {{k}} [[brave]] {{-en-}} {{Xinj}} * bravely ==Hiika== # gootummaadhaan
 846. {{k}} [[bravely]] {{-en-}} {{Xinj}} * bravery ==Hiika== # gootummaa
 847. {{k}} [[bravery]] {{-en-}} {{Xinj}} * bravo ==Hiika== # deggersa agarsiisuuf iyya iyyamu
 848. {{k}} [[bravo]] {{-en-}} {{Xinj}} * brawl ==Hiika== # goolii, Jeequmsa
 849. {{k}} [[brawl]] {{-en-}} {{Xinj}} * brawn ==Hiika== # maashaa, jabina # foon (Kan mataa booyyee yookiin jabbii)
 850. {{k}} [[brawn]] {{-en-}} {{Xinj}} * brawny ==Hiika== # maashaa jabaa kan qabu
 851. {{k}} [[brawny]] {{-en-}} {{Xinj}} * bray ==Hiika== # alaakuu
 852. {{k}} [[bray]] {{-en-}} {{Xinj}} * brazen ==Hiika== # kan qaaniin itti hin dhaga'amne # sagalee cimaa waan qabu
 853. {{k}} [[brazen]] {{-en-}} {{Xinj}} * brazier ==Hiika== # saamaawaaraa, shaawulaa
 854. {{k}} [[brazier]] {{-en-}} {{Xinj}} * breach ==Hiika== # waan seeraan yookiin silaa akka waliigalteetti hojjetamuu qubu hojjechuu dhabuu, seera diiguu # michummaa addaun kutuu # uraa dhaaba manaa irraa mul'atu
 855. {{k}} [[breach]] {{-en-}} {{Xinj}} * bread ==Hiika== # daabboo, furnoo
 856. {{k}} [[bread]] {{-en-}} {{Xinj}} * breaderumbs ==Hiika== # daabboo caccabaa
 857. {{k}} [[breaderumbs]] {{-en-}} {{Xinj}} * breadline ==Hiika== # nyaata tola kennamu fudhachuuf namoota hiriira dhaabatan
 858. {{k}} [[breadline]] {{-en-}} {{Xinj}} * breadth ==Hiika== # ballina
 859. {{k}} [[breadth]] {{-en-}} {{Xinj}} * break ==Hiika== # cabsuu, diiguu # boqochuu # addaan kutuu (gidduutti) # Saaqamuu yookiin urachuu # hiika waan iccitii ta'ee tokkoo barbaaduu # maallaqa sharafuu {{maq}} # uraa, qaawwaa # boqonnaa # carraa, hiree
 860. {{k}} [[break]] {{-en-}} {{Xinj}} * breakable ==Hiika== # cabaala, cabeessa (kan Cabuu)
 861. {{k}} [[breakable]] {{-en-}} {{Xinj}} * breakage ==Hiika== # cabiisa, cabiinsa
 862. {{k}} [[breakage]] {{-en-}} {{Xinj}} * breakaway ==Hiika== # miseensummaa gartuu keessaa namoota dhabuu # waan barame irraa maquu
 863. {{k}} [[breakaway]] {{-en-}} {{Xinj}} * breakdown ==Hiika== # cabuu, hojechuu dhabuu, milkaa'uu dhabuu # jeequmsa sammuu tasa uumame
 864. {{k}} [[breakdown]] {{-en-}} {{Xinj}} * breakfast ==Hiika== # ciree, faxara
 865. {{k}} [[breakfast]] {{-en-}} {{Xinj}} * breakneck ==Hiika== # si'aawaa garuu balaa kan qabu
 866. {{k}} [[breakneck]] {{-en-}} {{Xinj}} * breakwater ==Hiika== # dhahaan galaanaa miidhaa akka hin geesifneef dhaabaa ittismaata qarqara galaanaatti ijaaramu
 867. {{k}} [[breakwater]] {{-en-}} {{Xinj}} * bream ==Hiika== # gosa qurxummii
 868. {{k}} [[bream]] {{-en-}} {{Xinj}} * breast ==Hiika== # harma
 869. {{k}} [[breast]] {{-en-}} {{Xinj}} * breastbone ==Hiika== # lafee qomaa/laphee
 870. {{k}} [[breastbone]] {{-en-}} {{Xinj}} * breath ==Hiika== # hafuura, afuura
 871. {{k}} [[breath]] {{-en-}} {{Xinj}} * breathe ==Hiika== # afuura baafachuu
 872. {{k}} [[breathe]] {{-en-}} {{Xinj}} * breather ==Hiika== # boqonnaa gabaabduu # shaakala ispoortii gabaabduu
 873. {{k}} [[breather]] {{-en-}} {{Xinj}} * breathing ==Hiika== # Afuura baafachuu
 874. {{k}} [[breathing]] {{-en-}} {{Xinj}} * breathless ==Hiika== # daddafanii afuura baafachuu yookiin afuura baafachuu rakkachuu # afuura ofii qabachuu (sodaa fi wantoota fafakkaataniin kan ka'e) # qilleensa maleessa biriivilyarii
 875. {{k}} [[breathless]] {{-en-}} {{Xinj}} * breech ==Hiika== # bakka rasaasa qawwee kaa'an
 876. {{k}} [[breech]] {{-en-}} {{Xinj}} * breeches ==Hiika== # fiddoo gabaabduu
 877. {{k}} [[breeches]] {{-en-}} {{Xinj}} * breed ==Hiika== # horuu, horsiisuu {{maq}} sanyi (kan loonii fi kkf)
 878. {{k}} [[breed]] {{-en-}} {{Xinj}} * brecder ==Hiika== # horsiisaa, horsiiftuu
 879. {{k}} [[brecder]] {{-en-}} {{Xinj}} * brecding ==Hiika== # horsiisa
 880. {{k}} [[brecding]] {{-en-}} {{Xinj}} * breeze ==Hiika== # qilleensa laafaa # hojjechuuf waan salphaa ta'e
 881. {{k}} [[breeze]] {{-en-}} {{Xinj}} * breezy ==Hiika== # qilleensa'aa
 882. {{k}} [[breezy]] {{-en-}} {{Xinj}} * brethren ==Hiika== # obbolaa dhiraa (gama amantiitiin) # namoota fedhii wal fakkaatan qaban
 883. {{k}} [[brethren]] {{-en-}} {{Xinj}} * breviary ==Hiika== # macaafa kadhannaa kan qeesonni mana sagadaa Kaatolikii guyyaa guyyaatti ittiin kadhatan
 884. {{k}} [[breviary]] {{-en-}} {{Xinj}} * brevity ==Hiika== # dandeettii gabaabsanii waa ibsuu
 885. {{k}} [[brevity]] {{-en-}} {{Xinj}} * brew ==Hiika== # naquu (farsoo, daadhi#..)
 886. {{k}} [[brew]] {{-en-}} {{Xinj}} * brewery ==Hiika== # bakka biiraa itti oomishan
 887. {{k}} [[brewery]] {{-en-}} {{Xinj}} * briar ==Hiika== # biqiltuu qoraattii qabdu (Kan abaaboo/ililii qabdu) # saaxoo hiddi isaa ujummoo tamboo ittiin aarsan hojjechuuf oolu qubu
 888. {{k}} [[briar]] {{-en-}} {{Xinj}} * briar root ==Hiika== # wadadii (gosa mukaa)
 889. {{k}} [[briar root]] {{-en-}} {{Xinj}} * bribe ==Hiika== # gunaa, matta'aa
 890. {{k}} [[bribe]] {{-en-}} {{Xinj}} * briber ==Hiika== # gantuu
 891. {{k}} [[briber]] {{-en-}} {{Xinj}} * bribery ==Hiika== # matta'aa kennuu
 892. {{k}} [[bribery]] {{-en-}} {{Xinj}} * brick ==Hiika== # mansadiimaa, xuubii
 893. {{k}} [[brick]] {{-en-}} {{Xinj}} * bride ==Hiika== # ashilee, idaya, misirrittii
 894. {{k}} [[bride]] {{-en-}} {{Xinj}} * bridegroon ==Hiika== # misirroo (dhiira), ashoo
 895. {{k}} [[bridegroon]] {{-en-}} {{Xinj}} * bridesmaid ==Hiika== # misirittii, ashilee, idaya
 896. {{k}} [[bridesmaid]] {{-en-}} {{Xinj}} * bridge ==Hiika== # riqicha, nooraa
 897. {{k}} [[bridge]] {{-en-}} {{Xinj}} * bridle ==Hiika== # loggomuu # of tu'achuu. (fedhii ofii) # mataa ruusuudhaan waan tokkotti kan walii hin galle yookin kan aaran ta'uu agarsiisuu {{maq}} luugama, cancala, silaaba
 898. {{k}} [[bridle]] {{-en-}} {{Xinj}} * brief ==Hiika== # gabaabaa # wayyaa gabaabaa {{maq}} # qabachiisa, qajeelfama # dhimma abukaattoon akka falmuf itti kenname, ragaa
 899. {{k}} [[brief]] {{-en-}} {{Xinj}} * briefcase ==Hiika== # boorsaa harkatti qabatan (guddicha)
 900. {{k}} [[briefcase]] {{-en-}} {{Xinj}} * brier ==Hiika== # saaxoo qoraatti qabu # saaxoo hiddi isaa ujummoo tamboo ittiin aarsan tolchuuf oolu
 901. {{k}} [[brier]] {{-en-}} {{Xinj}} * brig ==Hiika== # mana hidhaa (kees Kan doonii waraanaa irra jiru
 902. {{k}} [[brig]] {{-en-}} {{Xinj}} * brigade ==Hiika== # birgeedii # namoota waan tokko walii wajjin hojjetan # namoota kaayyoo tokkicha qaban
 903. {{k}} [[brigade]] {{-en-}} {{Xinj}} * brigadier ==Hiika== # birgaadeer
 904. {{k}} [[brigadier]] {{-en-}} {{Xinj}} * brigand ==Hiika== # miseensa gartuu saamtotaa yookiin shiftaa
 905. {{k}} [[brigand]] {{-en-}} {{Xinj}} * bright ==Hiika== # ifaa, ifa baay'ee kan qabu, kan dammaqe # qareessa, qareettii, si'aawaa # nama fuulli ifaa kan gammachuu qabu # abdii-qabeessa, abdii qabeetti
 906. {{k}} [[bright]] {{-en-}} {{Xinj}} * brighten ==Hiika== # ibsuu, akka dammaqu gochuu, abdiidhaan guutuu
 907. {{k}} [[brighten]] {{-en-}} {{Xinj}} * brilliance ==Hiika== # dandeettii ol'aanaa, qareessummaa dinqisiisaa, baay'ee beekaa
 908. {{k}} [[brilliance]] {{-en-}} {{Xinj}} * brilliant ==Hiika== # dandeettii ol'aanaa kan gabu
 909. {{k}} [[brilliant]] {{-en-}} {{Xinj}} * brim ==Hiika== # qarqara afaan kan kubbaayyaa, siinii fi finjaalaa
 910. {{k}} [[brim]] {{-en-}} {{Xinj}} * brimful ==Hiika== # guutuu
 911. {{k}} [[brimful]] {{-en-}} {{Xinj}} * brimstone ==Hiika== # gosa bilaacha keello # salfarii
 912. {{k}} [[brimstone]] {{-en-}} {{Xinj}} * brindled ==Hiika== # diimgurraa, bifa bunnii (kees. saree fi adurreedhaaf)
 913. {{k}} [[brindled]] {{-en-}} {{Xinj}} * brine ==Hiika== # bishaan soogiddoomaa
 914. {{k}} [[brine]] {{-en-}} {{Xinj}} * bring ==Hiika== # fiduu
 915. {{k}} [[bring]] {{-en-}} {{Xinj}} * brink ==Hiika== # qarqara, handaara, fiixee
 916. {{k}} [[brink]] {{-en-}} {{Xinj}} * brinkmanship ==Hiika== # hanga nama irratti beekamee dhaabanitti imaammata hamaa ta'e hordofuu
 917. {{k}} [[brinkmanship]] {{-en-}} {{Xinj}} * briny ==Hiika== # bishaan galaanaa # bishaan soogiddi itti baay'ate kan waan nyaataa keessa kaa'an
 918. {{k}} [[briny]] {{-en-}} {{Xinj}} * briquet ==Hiika== # cilee
 919. {{k}} [[briquet]] {{-en-}} {{Xinj}} * brisk ==Hiika== # Si'aawaa, si'ooftuu
 920. {{k}} [[brisk]] {{-en-}} {{Xinj}} * brisket ==Hiika== # Handaraafa, foon firinbaa
 921. {{k}} [[brisket]] {{-en-}} {{Xinj}} * bristle ==Hiika== # rifeensa gabaabaa jajjabaataa walitti guujja'e {{goch}} dufachuu (dheekkamuu)
 922. {{k}} [[bristle]] {{-en-}} {{Xinj}} * Briton ==Hiika== # nama Ingilizii
 923. {{k}} [[Briton]] {{-en-}} {{Xinj}} * brittle ==Hiika== # cabeessa, Salphaatti waan cabu
 924. {{k}} [[brittle]] {{-en-}} {{Xinj}} * broach ==Hiika== # yaada mariif ta'u beeksisuu # waan akka barmeelaa yookiin xarmuushii banuu (waan keessa jiru itti fayyadamuuf)
 925. {{k}} [[broach]] {{-en-}} {{Xinj}} * broad ==Hiika== # bal'aa
 926. {{k}} [[broad]] {{-en-}} {{Xinj}} * broadcast ==Hiika== # tamsaasuu (sagantaa reediyoo fi televizyinii)
 927. {{k}} [[broadcast]] {{-en-}} {{Xinj}} * broadcaster ==Hiika== # gaazexessaa
 928. {{k}} [[broadcaster]] {{-en-}} {{Xinj}} * broaden ==Hiika== # bal'isuu
 929. {{k}} [[broaden]] {{-en-}} {{Xinj}} * broadly ==Hiika== # ifatti # waliigalatti
 930. {{k}} [[broadly]] {{-en-}} {{Xinj}} * broadside ==Hiika== # Jechaan waraanuu/garmalee tuquu (barreeffama yookiin haasaa irratti) # doonii irraa tibba tokkotti wal faana dhukaasuu
 931. {{k}} [[broadside]] {{-en-}} {{Xinj}} * brocade ==Hiika== # huccuu waan akka fo'aa warqee fi meetiitiin faayame
 932. {{k}} [[brocade]] {{-en-}} {{Xinj}} * broccoli ==Hiika== # raafuu abraangoo fakkaatu
 933. {{k}} [[broccoli]] {{-en-}} {{Xinj}} * brochure ==Hiika== # barruulee Xinnoo kan odeeffannoo wayii qabdu
 934. {{k}} [[brochure]] {{-en-}} {{Xinj}} * brogue ==Hiika== # gosa kophee # akkaataa haasaa
 935. {{k}} [[brogue]] {{-en-}} {{Xinj}} * broil ==Hiika== # waaduu
 936. {{k}} [[broil]] {{-en-}} {{Xinj}} * broiler ==Hiika== # handaaqqoo/ lukkuu goromtii nyaataaf horsiifamtu
 937. {{k}} [[broiler]] {{-en-}} {{Xinj}} * broken ==Hiika== # cabaa, cabduu
 938. {{k}} [[broken]] {{-en-}} {{Xinj}} * brokenhearted ==Hiika== # nama baay'ee gadde
 939. {{k}} [[brokenhearted]] {{-en-}} {{Xinj}} * broker ==Hiika== # faddaalaa, dallaalaa, dallaaltuu
 940. {{k}} [[broker]] {{-en-}} {{Xinj}} * brokerage ==Hiika== # faddaala, dallaala
 941. {{k}} [[brokerage]] {{-en-}} {{Xinj}} * brolly ==Hiika== # daatuu, dibaabee
 942. {{k}} [[brolly]] {{-en-}} {{Xinj}} * bromide ==Hiika== # biroomaayidii (gosa keemikaalii narvii bayyannachiisuuf tajaajilu)
 943. {{k}} [[bromide]] {{-en-}} {{Xinj}} * bronchial ==Hiika== # dhukkuba ujummoolee qilleensaa lamaan miidhu
 944. {{k}} [[bronchial]] {{-en-}} {{Xinj}} * bronchitis ==Hiika== # dhukkuba ujummolee qilleensaa lamaan miidhu
 945. {{k}} [[bronchitis]] {{-en-}} {{Xinj}} * bronco ==Hiika== # farda bosonaa (Ameeriikaa keessatti kan argamu)
 946. {{k}} [[bronco]] {{-en-}} {{Xinj}} * bronze ==Hiika== # biraashoo
 947. {{k}} [[bronze]] {{-en-}} {{Xinj}} * brooch ==Hiika== # faayaa uffata dubartootaa iratti hodhamu
 948. {{k}} [[brooch]] {{-en-}} {{Xinj}} * brood ==Hiika== # wucii # daa'imman {{goch}} # hanqaaquu hammachuu (lukkuudhaaf) # gommuu
 949. {{k}} [[brood]] {{-en-}} {{Xinj}} * broody ==Hiika== # handaaqqoo hanqaaquu hammachuu barbaaddu # dubartii mucaa godhachuu barbaaddu # dawwaa'aa, Kan gomme
 950. {{k}} [[broody]] {{-en-}} {{Xinj}} * brook ==Hiika== # laga {{goch}} # obsuu # hayyamuu, iddoo kennuu
 951. {{k}} [[brook]] {{-en-}} {{Xinj}} * broom ==Hiika== # harataa, hartuu, axoolaa
 952. {{k}} [[broom]] {{-en-}} {{Xinj}} * broomstick ==Hiika== # qabannoo hartuu
 953. {{k}} [[broomstick]] {{-en-}} {{Xinj}} * broth ==Hiika== # Suuphana (maaraqii)
 954. {{k}} [[broth]] {{-en-}} {{Xinj}} * broth (thick) ==Hiika== # mooqa
 955. {{k}} [[broth (thick)]] {{-en-}} {{Xinj}} * brothel ==Hiika== # mana sagaaggaltuu/shuushee
 956. {{k}} [[brothel]] {{-en-}} {{Xinj}} * brother ==Hiika== # obboleessa, koodee
 957. {{k}} [[brother]] {{-en-}} {{Xinj}} * brotherhood ==Hiika== # obbolummaa
 958. {{k}} [[brotherhood]] {{-en-}} {{Xinj}} * brother-in-law ==Hiika== # soddaa, obboleessa nitii
 959. {{k}} [[brother-in-law]] {{-en-}} {{Xinj}} * brow ==Hiika== # adda
 960. {{k}} [[brow]] {{-en-}} {{Xinj}} * browbeat ==Hiika== # sodaachisuu, doorsisuu (ijaa fi jechaan)
 961. {{k}} [[browbeat]] {{-en-}} {{Xinj}} * brown ==Hiika== # daammii (diimaa gara gurraachaa)
 962. {{k}} [[brown]] {{-en-}} {{Xinj}} * browse ==Hiika== # kitaabaa fi wantoota fafakkaatan gaggaragalchanii ilaaluu # dheebuu (looniif)
 963. {{k}} [[browse]] {{-en-}} {{Xinj}} * bruise ==Hiika== # dirmammuu, godaannisa {{goch}} dirmammeessuu
 964. {{k}} [[bruise]] {{-en-}} {{Xinj}} * bruised ==Hiika== # dirmammaa'aa, godaannisaawaa
 965. {{k}} [[bruised]] {{-en-}} {{Xinj}} * brunch ==Hiika== # ittobsee, oolchaa
 966. {{k}} [[brunch]] {{-en-}} {{Xinj}} * brunette ==Hiika== # dubartii adii (kan rifeensi gurraachaa)
 967. {{k}} [[brunette]] {{-en-}} {{Xinj}} * brush ==Hiika== # riguu {{maq}} # biruushii, dibduu # muriyyii
 968. {{k}} [[brush]] {{-en-}} {{Xinj}} * brushwood ==Hiika== # damee mukaa muramee yookiin fottoqee lafa bu'e # Saaxoo
 969. {{k}} [[brushwood]] {{-en-}} {{Xinj}} * brusque ==Hiika== # jechoota gadhee kan namaaf ulfina hin kennine fayyadamuu
 970. {{k}} [[brusque]] {{-en-}} {{Xinj}} * brutal ==Hiika== # gara-jabeessa, gara-jabeettii, hamaa, hamtuu
 971. {{k}} [[brutal]] {{-en-}} {{Xinj}} * brutality ==Hiika== # hammeenya, hammina, gara-jabina
 972. {{k}} [[brutality]] {{-en-}} {{Xinj}} * brute ==Hiika== # hamaa # bineensa (sodachisaa) # waan rakkisaa
 973. {{k}} [[brute]] {{-en-}} {{Xinj}} * bubble ==Hiika== # huursuu {{maq}} qoffee oomacha qilleensa keessa bololi'u
 974. {{k}} [[bubble]] {{-en-}} {{Xinj}} * bubonie plague ==Hiika== # dhukkuba hamaa yeroo baay'ee kan hantuuta irraa nama qubu (dhagni akka dhiidhiita'u kan godhu)
 975. {{k}} [[bubonie plague]] {{-en-}} {{Xinj}} * buccaneer ==Hiika== # saamtoota kan galaana Irraa # waa waliin dha'ee hojjechuudhaan nama jreenyi milkaa'uf
 976. {{k}} [[buccaneer]] {{-en-}} {{Xinj}} * buck ==Hiika== # illeessa yookin gadamsa kormaa # doolaarii {{maq}}# miilla arfan qillecnsa irra kaasanii utaaluu (fardaaf) mormuu, Waan tokko fuldura dhanbachuu
 977. {{k}} [[buck]] {{-en-}} {{Xinj}} * bucked ==Hiika== # jajjabaachuu
 978. {{k}} [[bucked]] {{-en-}} {{Xinj}} * bucket ==Hiika== # baaldii, shenkelloo
 979. {{k}} [[bucket]] {{-en-}} {{Xinj}} * buckle ==Hiika== # sibiila qabattoo walitti ciniinee qabu
 980. {{k}} [[buckle]] {{-en-}} {{Xinj}} * buckshee ==Hiika== # tola (kan gatiin itti hin Kaffalamne)
 981. {{k}} [[buckshee]] {{-en-}} {{Xinj}} * buckthorn ==Hiika== # geeshee
 982. {{k}} [[buckthorn]] {{-en-}} {{Xinj}} * buck-toothed ==Hiika== # maa'ila, maayila
 983. {{k}} [[buck-toothed]] {{-en-}} {{Xinj}} * bucolic ==Hiika== # jireenya baadiyyaa, baadiyyaa
 984. {{k}} [[bucolic]] {{-en-}} {{Xinj}} * bud ==Hiika== # quxa, kichuu
 985. {{k}} [[bud]] {{-en-}} {{Xinj}} * buddy ==Hiika== # michuu, ambayyoo
 986. {{k}} [[buddy]] {{-en-}} {{Xinj}} * budge ==Hiika== # sochoosuu # namni yaada isaa akka jijjiiru gochuu
 987. {{k}} [[budge]] {{-en-}} {{Xinj}} * budget ==Hiika== # bajata
 988. {{k}} [[budget]] {{-en-}} {{Xinj}} * buff ==Hiika== # gogaa laafaa kan bifa Keelootti gaalchu # waa'ee waan tokkoo gad fageenyaan kan beeku {{goch}} axaa'uu
 989. {{k}} [[buff]] {{-en-}} {{Xinj}} * buffalo ==Hiika== # gafarsa
 990. {{k}} [[buffalo]] {{-en-}} {{Xinj}} * buffalo female ==Hiika== # yadii, gafarsa dhaltuu, diiramii
 991. {{k}} [[buffalo female]] {{-en-}} {{Xinj}} * buffalo (male) ==Hiika== # kootee, koronguddaa
 992. {{k}} [[buffalo (male)]] {{-en-}} {{Xinj}} * buffalo's offspring ==Hiika== # Saaloo
 993. {{k}} [[buffalo's offspring]] {{-en-}} {{Xinj}} * buffer ==Hiika== # paaraawulitii (sibiila makiinaan akka hin miidhamneef eegu) # akka namni tokko hin miidhamnef nama yookiin waan isa eegu # naannoo mootummoota lama gidduu Jiru kan akka Isaan waraana walirratti hin adeemsifneef daangeeffame # jaarsa dulloomaa gowwaa
 994. {{k}} [[buffer]] {{-en-}} {{Xinj}} * buffet ==Hiika== # mana nyaataa baabura Keessatti yookiin buufata baaburaa keessatti argamu # dhangaa nyaata barbaadan keessaa filatanii fudhatan # dulaaba meeshaa keessa kaa'an (kan kutaa garaagaraa qabu) # rukutuu, dha'uu {{goch}} # asiif achi sochoosuu, raasuu # abootteedhaan dha'uu
 995. {{k}} [[buffet]] {{-en-}} {{Xinj}} * buffoon ==Hiika== # nama haallisaa nama kofalchiisu
 996. {{k}} [[buffoon]] {{-en-}} {{Xinj}} * buffoonery ==Hiika== # amala gowwummaa
 997. {{k}} [[buffoonery]] {{-en-}} {{Xinj}} * bug ==Hiika== # geergoo, tukaanii
 998. {{k}} [[bug]] {{-en-}} {{Xinj}} * bugbear ==Hiika== # waan sodaachisaa
 999. {{k}} [[bugbear]] {{-en-}} {{Xinj}} * bugger ==Hiika== # nama nama aarsu # waan rakkisaa {{goch}}# karaa hudduutiin saalquunnamtii raaw'achuu # cabsuu, balleessuu
 1000. {{k}} [[bugger]] {{-en-}} {{Xinj}} * buggery ==Hiika== # karaa hudduutiin Saalquunnamtii raaw'achuu
 1001. {{k}} [[buggery]] {{-en-}} {{Xinj}} * bugle ==Hiika== # meeshaa xurumba fakkaatu
 1002. {{k}} [[bugle]] {{-en-}} {{Xinj}} * bugler ==Hiika== # nama xurumbaa afuufu
 1003. {{k}} [[bugler]] {{-en-}} {{Xinj}} * build ==Hiika== # ijaaruu
 1004. {{k}} [[build]] {{-en-}} {{Xinj}} * builder ==Hiika== # armanaa, jaartuu # nama waa uumu
 1005. {{k}} [[builder]] {{-en-}} {{Xinj}} * building ==Hiika== # ijaarsa # gamoo, Jaarmaa
 1006. {{k}} [[building]] {{-en-}} {{Xinj}} * bulb ==Hiika== # balbii (ambuulii)
 1007. {{k}} [[bulb]] {{-en-}} {{Xinj}} * bulbing ==Hiika== # quraanqurxii, guraangurxii
 1008. {{k}} [[bulbing]] {{-en-}} {{Xinj}} * bulge ==Hiika== # bokokaa, waan afuutamaa, dhiita 'aa {{goch}} bokokuu, dhiita'uu, afuufamuu
 1009. {{k}} [[bulge]] {{-en-}} {{Xinj}} * bulimia ==Hiika== # dhukkuba midhaan baay'inaan nyaachuu (midhaan baay'inaan nyaachuun dhukkuba akka ta'u haala taasisu)
 1010. {{k}} [[bulimia]] {{-en-}} {{Xinj}} * bulk ==Hiika== # ulfina
 1011. {{k}} [[bulk]] {{-en-}} {{Xinj}} * bulkhend ==Hiika== # cichaa kan kutaalee xiyyaara yookiin doonii keessa jiru addaan hiru
 1012. {{k}} [[bulkhend]] {{-en-}} {{Xinj}} * bulky ==Hiika== # waan guddaa iddoo bal'aa barbaadu # sochoosuuf waan nama rakkisu
 1013. {{k}} [[bulky]] {{-en-}} {{Xinj}} * bull ==Hiika== # sangaa, qubla # korma (kan arbaa, qurxummii guddicha isa weeli jedhamu fi bineeldota gurguddoolii kanneen biroo) # aksiyoonii bitee yeroosuma deebisee gatii guddaadhaan nama gurguru
 1014. {{k}} [[bull]] {{-en-}} {{Xinj}} * bull oak ==Hiika== # shiwishiwwee
 1015. {{k}} [[bull oak]] {{-en-}} {{Xinj}} * bulldog ==Hiika== # saree hamaa kan mataan guddaa (kan hojjaan gabaabaa)
 1016. {{k}} [[bulldog]] {{-en-}} {{Xinj}} * bulldoze ==Hiika== # boorrataadhaan Jigsuu (doozeriidhaan) # sossodaachiisuudhaan hojjechiisuu # dhiibuu
 1017. {{k}} [[bulldoze]] {{-en-}} {{Xinj}} * bulldozer ==Hiika== # boorrataa
 1018. {{k}} [[bulldozer]] {{-en-}} {{Xinj}} * bullet ==Hiika== # rasaasa
 1019. {{k}} [[bullet]] {{-en-}} {{Xinj}} * bulletin ==Hiika== # barruulee xinnoo dhaabbilee garaagarantiin maxxansamtu kan oduu qabdu # ibsa mootummaa (kan akka oduutti reediyoo fi televizyinii irratti dubbisamu)
 1020. {{k}} [[bulletin]] {{-en-}} {{Xinj}} * bulletproof ==Hiika== # Kan rasaasi uruu hin dandeenye
 1021. {{k}} [[bulletproof]] {{-en-}} {{Xinj}} * bullfight ==Hiika== # wal'aansoo sangootaa wajjin godhamu (aadaa biyyoota Ameeriika Kibbaa)
 1022. {{k}} [[bullfight]] {{-en-}} {{Xinj}} * bullion ==Hiika== # Seeqaayaa, mucha warqee
 1023. {{k}} [[bullion]] {{-en-}} {{Xinj}} * bullock ==Hiika== # sangaa kolaafamaa
 1024. {{k}} [[bullock]] {{-en-}} {{Xinj}} * bullshit ==Hiika== # waan hurraa, hanshaala, ilbiisa
 1025. {{k}} [[bullshit]] {{-en-}} {{Xinj}} * bully ==Hiika== # nama humnasaa abdatee namoota Kan biroo miidhuu barbaadu # gaarii {{goch}} sossodaachiisuu
 1026. {{k}} [[bully]] {{-en-}} {{Xinj}} * bulrush ==Hiika== # dhallaadduu
 1027. {{k}} [[bulrush]] {{-en-}} {{Xinj}} * bulwark ==Hiika== # daannoo jala dhokatanii diina ofi irraa ittiin ittisan # eegduu, deggertuu # qaama doonii isa bishaanii ol jiru
 1028. {{k}} [[bulwark]] {{-en-}} {{Xinj}} * bum ==Hiika== # shiminuu, saddeetuu, ishkiruu, shooqiruu # waan tokko kadhatanii kajeelanii argachuu {{maq}}# fagaara, hudduu # nama dhibaa'aa # gandalabee, labduuu
 1029. {{k}} [[bum]] {{-en-}} {{Xinj}} * bumble ==Hiika== # hubachuu fi dhaga'uun rakkisaa waan ta'e # batattisaa adeemuu
 1030. {{k}} [[bumble]] {{-en-}} {{Xinj}} * bumble-bee ==Hiika== # kanniisa guddaa kan wayita barrisu baay'ee huursu
 1031. {{k}} [[bumble-bee]] {{-en-}} {{Xinj}} * bumf ==Hiika== # waraqata (kees. dokumantii fi uunkaalee)
 1032. {{k}} [[bumf]] {{-en-}} {{Xinj}} * bump ==Hiika== # Walitti timuu, walitti bu'uu {{maq}} # dhita # Kutaa lafaa isa diriiraa hin taane
 1033. {{k}} [[bump]] {{-en-}} {{Xinj}} * bumper ==Hiika== # baay'ee gudda {{maq}} paaraawultii makiinaa
 1034. {{k}} [[bumper]] {{-en-}} {{Xinj}} * bumph ==Hiika== # waraqata (kees. dokumantii fi Uunkaalee)
 1035. {{k}} [[bumph]] {{-en-}} {{Xinj}} * bumpkin ==Hiika== # nama duubatti hafaa, kan hin qaroomne
 1036. {{k}} [[bumpkin]] {{-en-}} {{Xinj}} * bumptious ==Hiika== # ofjajaa, oftuulaa
 1037. {{k}} [[bumptious]] {{-en-}} {{Xinj}} * bumpy ==Hiika== # saakarraa'aa, bu'aa ba'i # urgufuu, raasuu (haala namatti hin tolleen)
 1038. {{k}} [[bumpy]] {{-en-}} {{Xinj}} * bun ==Hiika== # keekii kurumboo # rifeensa duubatti hidhame
 1039. {{k}} [[bun]] {{-en-}} {{Xinj}} * bunch ==Hiika== # kaasuu (kan abaaboo), hurbuu
 1040. {{k}} [[bunch]] {{-en-}} {{Xinj}} * bundle ==Hiika== # kaasuu, hanqaaraa, bissii
 1041. {{k}} [[bundle]] {{-en-}} {{Xinj}} * bung ==Hiika== # cuqqaaltuu, meeshaa waan akka qadaada barmeelii fi kkf ittiin duuchan
 1042. {{k}} [[bung]] {{-en-}} {{Xinj}} * bungalow ==Hiika== # godoo
 1043. {{k}} [[bungalow]] {{-en-}} {{Xinj}} * bungle ==Hiika== # beekumsa malee hojjetanii waa balleessuu
 1044. {{k}} [[bungle]] {{-en-}} {{Xinj}} * bunion ==Hiika== # dhiita abbuudduu miillaa irratti ba'u (kan baay'ee nama dhukkubu)
 1045. {{k}} [[bunion]] {{-en-}} {{Xinj}} * bunk ==Hiika== # Siree xinnoo # siree walirra naqamee tolfame
 1046. {{k}} [[bunk]] {{-en-}} {{Xinj}} * bunker ==Hiika== # daannoo loltootaa kan lafaa jalaa # gombisaa sibiilaa kan dhagaa cilee keessatti Kuusan (kees. doonii yookiin naannoo manaatti kan argamu) # boolla xaba goolfii kan cirrachaan guutame
 1047. {{k}} [[bunker]] {{-en-}} {{Xinj}} * bunkum ==Hiika== # waan faayidaa hin qabne, shokorkota, wayitti Kan hin galle
 1048. {{k}} [[bunkum]] {{-en-}} {{Xinj}} * bunny ==Hiika== # illeetti, illeensa
 1049. {{k}} [[bunny]] {{-en-}} {{Xinj}} * bunting ==Hiika== #gosa simbirroo # tibba ayyaanaatti magaalaa bareechuuf alaabaa fi waraqatoota daandiiratti fannifaman
 1050. {{k}} [[bunting]] {{-en-}} {{Xinj}} * buoy ==Hiika== # waanti balaa geesisuu danda'u fuullee kan jiru ta'uusaa agarsiisuuf wantoota bishaanirra akka bololi'an taasifaman
 1051. {{k}} [[buoy]] {{-en-}} {{Xinj}} * buoyant ==Hiika== # babal'aa
 1052. {{k}} [[buoyant]] {{-en-}} {{Xinj}} * bur ==Hiika== # qamaxxee
 1053. {{k}} [[bur]] {{-en-}} {{Xinj}} * burble ==Hiika== # huursuu (sagaleedhaaf) # hubachuu yookiin dhaga'uun rakkisaa haala ta'een dubbachuu
 1054. {{k}} [[burble]] {{-en-}} {{Xinj}} * burden ==Hiika== # ba'aa (ulfaataa) # ittugaafatamummaa jabaa rakkoo namatti uumuu danda'u # ijoo dubbii, yaada muummee (kan haasaa uummataaf godhamu) {{goch}} # nama kan biraa yookiin mataa ofii irra ba'aa ulfaataa kaa' uu # mataa ofii yokiin nama kan biraa rakkoo keessa galchuu
 1055. {{k}} [[burden]] {{-en-}} {{Xinj}} * bureau ==Hiika== # biiroo # kutaa bulchiinsaa mootumma # dhaabbata yookiin waajjira odeeffannoo kennu # minjaala waa irratti barreessan
 1056. {{k}} [[bureau]] {{-en-}} {{Xinj}} * bureaucracy ==Hiika== # biirokraasii
 1057. {{k}} [[bureaucracy]] {{-en-}} {{Xinj}} * bureaucrat ==Hiika== # seera adeemsa hojii mana mootumma jirutti baay'isee kan rincicu
 1058. {{k}} [[bureaucrat]] {{-en-}} {{Xinj}} * burgeon ==Hiika== # guddachuu (dafanii), dagaaguu
 1059. {{k}} [[burgeon]] {{-en-}} {{Xinj}} * burglar ==Hiika== # nama hánnaaf gamoo gurguddoo cabsee seenu, fullaastuu
 1060. {{k}} [[burglar]] {{-en-}} {{Xinj}} * burglary ==Hiika== # hattummaa, hanna
 1061. {{k}} [[burglary]] {{-en-}} {{Xinj}} * burgle ==Hiika== # mana guddaa cabsanii seenuu (hannaaf)
 1062. {{k}} [[burgle]] {{-en-}} {{Xinj}} * burial ==Hiika== # awwaala
 1063. {{k}} [[burial]] {{-en-}} {{Xinj}} * burlesque ==Hiika== # nama kofalchiisuuf jecha akkeessanii waan hojjetan
 1064. {{k}} [[burlesque]] {{-en-}} {{Xinj}} * burly ==Hiika== # jabaa, cimaa, nyaqii
 1065. {{k}} [[burly]] {{-en-}} {{Xinj}} * burn ==Hiika== # boba'uu, bobeessuu, gubuu
 1066. {{k}} [[burn]] {{-en-}} {{Xinj}} * burner ==Hiika== # kutaa shaawulaa/midijjaa isa ibiddi keessa ba'u
 1067. {{k}} [[burner]] {{-en-}} {{Xinj}} * burning ==Hiika== # baay'ee barbaachisaa, ariifachiisaa # miira nama keessaa finiinu
 1068. {{k}} [[burning]] {{-en-}} {{Xinj}} * burnish ==Hiika== # axaa'uu (Sibiila)
 1069. {{k}} [[burnish]] {{-en-}} {{Xinj}} * burnt ==Hiika== # ibiddaan kan miidhame
 1070. {{k}} [[burnt]] {{-en-}} {{Xinj}} * burp ==Hiika== # deffachuu # deeffachiisuu (daa'ima)
 1071. {{k}} [[burp]] {{-en-}} {{Xinj}} * burr ==Hiika== # geenxallaa, arangamaa
 1072. {{k}} [[burr]] {{-en-}} {{Xinj}} * burro ==Hiika== # harree xinnoo kan waan ulfaataa itti fe'an
 1073. {{k}} [[burro]] {{-en-}} {{Xinj}} * burrow ==Hiika== # boolla (kan illeettiinifi kkf keessa jiraatan) {{goch}} boolla qotuu
 1074. {{k}} [[burrow]] {{-en-}} {{Xinj}} * bursar ==Hiika== # nama dhimma maallaqaa to'atu (kan kolleejjii fi yunivarsitii)
 1075. {{k}} [[bursar]] {{-en-}} {{Xinj}} * bursary ==Hiika== # carraa barnootaa tolaa
 1076. {{k}} [[bursary]] {{-en-}} {{Xinj}} * burst ==Hiika== # dho'uu, dhoosuu # garmalee guutuudhaan dho'uu ga'uu {{maq}}# sagalee dhohiinsaan yeroo Waanti tokko humnaan dhiibee itti ba'u
 1077. {{k}} [[burst]] {{-en-}} {{Xinj}} * bury ==Hiika== # awwaaluu, soodduu
 1078. {{k}} [[bury]] {{-en-}} {{Xinj}} * bus ==Hiika== # otobisii
 1079. {{k}} [[bus]] {{-en-}} {{Xinj}} * busby ==Hiika== # gonfoo suufii dheeraa kan loltoonni wayita sirni wayii jiru mataa irra keewwatan
 1080. {{k}} [[busby]] {{-en-}} {{Xinj}} * bush ==Hiika== # saaxoo, huuxii, tusii
 1081. {{k}} [[bush]] {{-en-}} {{Xinj}} * bushbuck ==Hiika== # bosonuu, dulbee
 1082. {{k}} [[bushbuck]] {{-en-}} {{Xinj}} * bush crow ==Hiika== # qaaqa'ii (gosa allaattii)
 1083. {{k}} [[bush crow]] {{-en-}} {{Xinj}} * bushed ==Hiika== # nama baay'ee dadhabe
 1084. {{k}} [[bushed]] {{-en-}} {{Xinj}} * bushel ==Hiika== # safartuu midhaanii (meeshaa)
 1085. {{k}} [[bushel]] {{-en-}} {{Xinj}} * bushy ==Hiika== # walitti guujja'aa, gobbuu, rukaa'aa # saaxoodhaan kan haguugame
 1086. {{k}} [[bushy]] {{-en-}} {{Xinj}} * business ==Hiika== # daldala
 1087. {{k}} [[business]] {{-en-}} {{Xinj}} * businessman ==Hiika== # daldalaa (dhiira) # bulchaa kaampaanii daldalaa
 1088. {{k}} [[businessman]] {{-en-}} {{Xinj}} * businesswoman ==Hiika== # daldaltuu (dubartii) # bulchituu kaampaanii daldalaa
 1089. {{k}} [[businesswoman]] {{-en-}} {{Xinj}} * busk ==Hiika== # cinaa daandii dhaabatanii sirbuu (maallaqa argachuuf)
 1090. {{k}} [[busk]] {{-en-}} {{Xinj}} * busker ==Hiika== # nama cinaa daandii dhaabatee sirbu (maallaga argachuuf)
 1091. {{k}} [[busker]] {{-en-}} {{Xinj}} * bust ==Hiika== # siidaa mataa, gatiitti, qoma kophaa agarsiisu # harma dubartii {{goch}} # cabsuu # bakka tokko weeraranii waa barbaaduu, sakatta'uu
 1092. {{k}} [[bust]] {{-en-}} {{Xinj}} * buster ==Hiika== # nama waa cabsu ykn dhaabu
 1093. {{k}} [[buster]] {{-en-}} {{Xinj}} * bustle ==Hiika== # jarjarsuu, Sarduu
 1094. {{k}} [[bustle]] {{-en-}} {{Xinj}} * bustler ==Hiika== # ariifataa, ariifattuu, sardamaa, sardamtuu
 1095. {{k}} [[bustler]] {{-en-}} {{Xinj}} * busy ==Hiika== # hojiin kan itti baay'ate
 1096. {{k}} [[busy]] {{-en-}} {{Xinj}} * busybody ==Hiika== # nama dhimma namaa keessa galu
 1097. {{k}} [[busybody]] {{-en-}} {{Xinj}} * but ==Hiika== # garuu, immoo
 1098. {{k}} [[but]] {{-en-}} {{Xinj}} * butane ==Hiika== # gaasii (akka boba'atti kan fayyadu)
 1099. {{k}} [[butane]] {{-en-}} {{Xinj}} * butch ==Hiika== # dubartii dhiira fakkaattu
 1100. {{k}} [[butch]] {{-en-}} {{Xinj}} * butcher ==Hiika== # qalii, qaltuu, nama loon qalee foon gurguru
 1101. {{k}} [[butcher]] {{-en-}} {{Xinj}} * butchery ==Hiika== # Manqalii, lukaandaa
 1102. {{k}} [[butchery]] {{-en-}} {{Xinj}} * butler ==Hiika== # hojjetaa mana keessa (dhiira)
 1103. {{k}} [[butler]] {{-en-}} {{Xinj}} * butt ==Hiika== # mataa yookiin teestaadhaan rukutuu {{maq}} # nama, namni itti qoosu # qorree (cittuu sigaaraa) # fagaara # sadafii # baarmeelii
 1104. {{k}} [[butt]] {{-en-}} {{Xinj}} * butter ==Hiika== # dhadhaa
 1105. {{k}} [[butter]] {{-en-}} {{Xinj}} * butter (fresh) ==Hiika== # nadoo, addaannoo, addaanuu
 1106. {{k}} [[butter (fresh)]] {{-en-}} {{Xinj}} * butter (purified) ==Hiika== # carre'ee (dhadhaa reefu raafame)
 1107. {{k}} [[butter (purified)]] {{-en-}} {{Xinj}} * butterly ==Hiika== # billaacha
 1108. {{k}} [[butterly]] {{-en-}} {{Xinj}} * buttermilk ==Hiika== # baaduu
 1109. {{k}} [[buttermilk]] {{-en-}} {{Xinj}} * butterscotch ==Hiika== # dhadhaa fi sukkaara walitti makanii danfisuudhaan nyaata mi'aawaa qopheeffamu
 1110. {{k}} [[butterscotch]] {{-en-}} {{Xinj}} * butting ==Hiika== # jifachuu, Jifannaa
 1111. {{k}} [[butting]] {{-en-}} {{Xinj}} * buttock ==Hiika== # fagaara, hudduu, duuba, rundee
 1112. {{k}} [[buttock]] {{-en-}} {{Xinj}} * button ==Hiika== # biinkoo, qulfii
 1113. {{k}} [[button]] {{-en-}} {{Xinj}} * buttonhole ==Hiika== # huraa uffatarraa kan qulfiin keessa hulluuqu {{goch}} nama tokko karaarratti dhaabanii waanta inni hin feene itti odeessuu
 1114. {{k}} [[buttonhole]] {{-en-}} {{Xinj}} * buttress ==Hiika== # utubaa manaa (waan akka dhagaa fi kk fakkaatanin kan ijaarame) {{goch}} deggeruu, utubuu
 1115. {{k}} [[buttress]] {{-en-}} {{Xinj}} * buxom ==Hiika== # dubartii furdoo fayyaa fi bareedduu taate (harma guddaa kan qubdu)
 1116. {{k}} [[buxom]] {{-en-}} {{Xinj}} * buy ==Hiika== # bituu
 1117. {{k}} [[buy]] {{-en-}} {{Xinj}} * buzz ==Hiika== # Sagulee wal irraa hin cinne dhugeesisuu (kanniisaaf)
 1118. {{k}} [[buzz]] {{-en-}} {{Xinj}} * buzzard ==Hiika== # allaatti culullee fakkaatu
 1119. {{k}} [[buzzard]] {{-en-}} {{Xinj}} * buzz-word ==Hiika== # jecha faashinii, jecha si'anummaa
 1120. {{k}} [[buzz-word]] {{-en-}} {{Xinj}} * by ==Hiika== # ......dhaan, cinaa, bira, gama
 1121. {{k}} [[by]] {{-en-}} {{Xinj}} * bye ==Hiika== # nagaatti
 1122. {{k}} [[bye]] {{-en-}} {{Xinj}} * bygone ==Hiika== # kan darbe, kan ture
 1123. {{k}} [[bygone]] {{-en-}} {{Xinj}} * by-law ==Hiika== # seera aangawoota naannootiin tumame # seera kaampaanii
 1124. {{k}} [[by-law]] {{-en-}} {{Xinj}} * by-product ==Hiika== # wayita waanti tokko oomishamu omisha kan biraa wajjin ba'u # utuu hin yaadamiin waan ta'u
 1125. {{k}} [[by-product]] {{-en-}} {{Xinj}} * byre ==Hiika== # dallaa, moonaa, foonaa
 1126. {{k}} [[byre]] {{-en-}} {{Xinj}} * byroad ==Hiika== # daandii dhiphoo, xurree
 1127. {{k}} [[byroad]] {{-en-}} {{Xinj}} * bystander ==Hiika== # yeroo waanti tokko ta'u bira dhaabatee nama ilaalaa ture, immaanyii
 1128. {{k}} [[bystander]] {{-en-}} {{Xinj}} * byway ==Hiika== # hagasmara waan hin beekamne # daandii qalloo, xurree
 1129. {{k}} [[byway]] {{-en-}} {{Xinj}} * byword ==Hiika== # nama waan tokkotti fakkeenya gaarii ta'uu danda'u # jecha namiyyuu beeku